หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
ประกาศจากระบบ e-GP ในเครือข่าย
เทศบาลตำบล ศาลาลาย ใช้คุกกี้เพื่อพัฒนาประสิทธิภาพ และประสบการณ์ที่ดีในการใช้เว็บไซต์ของคุณ คุณสามารถศึกษารายละเอียดได้ที่ นโยบายคุกกี้
ยอมรับ
หน้าหลัก
หน้าหลัก
ข้อมูลหน่วยงาน
ข้อมูลหน่วยงาน
บุคลากร
บุคลากร
การบริหารบุคคล
การบริหารบุคคล
ข่าวสาร
ข่าวสาร
แผน
แผน
รายงาน
รายงาน
ระเบียบ
ระเบียบ
บริการประชาชน
บริการประชาชน
สำนักงานเทศบาลตำบลศาลาลาย
ศาสนสถานศูนย์รวมจิตใจของชาวศาลาลาย
ส่งเสริมการศึกษาในชุมชนอย่างทั่วถึง
ทต.ศาลาลาย
อ.ชนแดน จ.เพชรบูรณ์
1
2
3
 
 
การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
(Integrity and transparency Assessment: ITA)
 
ITA ปี พ.ศ.2567
ตัวชี้วัดย่อยที่ 9 การเปิดเผยข้อมูล ประกอบด้วย 5 ตัวชี้วัดย่อย ดังนี้
ตัวชี้วัดย่อยที่ 9.1 ข้อมูลพื้นฐาน
ข้อมูลพื้นฐาน
ข้อ URL คำอธิบาย
o1 โครงสร้าง https://www.salalailocal.go.th... https://www.salalailocal.go.th... ลิ้งค์ 1 หน้าแรกของเว็บไซต์ เมนูด้านซ้ายในหมวดข้อมูลหน่วยงาน มีเมนูเชื่อมโยงไปลิงค์ 2 โครงสร้างองค์กร
o2 ข้อมูลผู้บริหาร https://www.salalailocal.go.th... https://www.salalailocal.go.th... https://www.salalailocal.go.th... ลิ้งค์ 1 หน้าแรกของเว็บไซต์ เมนูด้านซ้ายในหมวดบุคลากร มีเมนูชื่อมโยงไปหน้าคณะผู้บริหาร(ลิ้งค์2) และเชื่อมโยงไปหัวหน้าส่วนราชการ(ลิ้งค์3)
o3 อำนาจหน้าที่ https://www.salalailocal.go.th... https://www.salalailocal.go.th... ลิ้งค์ 1 หน้าแรกของเว็บไซต์ เมนูด้านซ้ายในหมวดข้อมูลหน่วยงาน มีเมนูเชื่อมโยงไปลิงค์ 2 อำนาจหน้าที่
o4 ข้อมูลการติดต่อ https://www.salalailocal.go.th... https://www.salalailocal.go.th... ลิ้งค์ 1 หน้าแรกของเว็บไซต์ เมนูด้านซ้ายในหมวดข้อมูลหน่วยงาน มีเมนูเชื่อมโยงไปลิงค์ 2 หน้าติดต่อ
การประชาสัมพันธ์
ข้อ URL คำอธิบาย
o5 ข่าวประชาสัมพันธ์ https://www.salalailocal.go.th... https://www.salalailocal.go.th... ลิ้งค์ 1 หน้าแรกของเว็บไซต์ เมนูด้านซ้ายในหมวดข่าวสาร มีเมนูเชื่อมโยงไปลิงค์ 2 หน้าข่าวประชาสัมพันธ์
การปฏิสัมพันธ์ข้อมูล
ข้อ URL คำอธิบาย
o6 Q&A https://www.salalailocal.go.th... https://www.salalailocal.go.th... ลิ้งค์ 1 หน้าแรกของเว็บไซต์ มุมล่างขวามมีไอคอนแสดงMessenger Live Chat และเมนูด้านซ้ายในหมวดบริการประชาชน มีเมนูเชื่อมโยงไปลิงค์ 2 หน้ากระดานสนทนา
ตัวชี้วัดย่อยที่ 9.2 การบริหารงานและงบประมาณ
แผนการดำเนินงานและงบประมาณ
ข้อ URL คำอธิบาย
o7 แผนยุทธศาสตร์หรือแผนพัฒนาหน่วยงาน https://www.salalailocal.go.th... https://www.salalailocal.go.th... https://www.salalailocal.go.th... ลิ้งค์ 1 หน้าแรกของเว็บไซต์ เมนูด้านซ้ายในหมวดแผน มีเมนูเชื่อมโยงไปหน้าแผนพัฒนาท้องถิ่น( ลิงค์ 2 ) จากนั้นคลิ๊กที่
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566 - 2570) จะมี ยุทธศาสตร์หรือแนวทาง, เป้าหมายของแต่ละยุทธศาสตร์หรือแนวทาง ,ตัวชี้วัดของเป้าหมาย (หน้า 53 - 64)
o8 แผนและความก้าวหน้าในการดำเนินงานและการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี
o9 รายงานผลการดำเนินงานประจำปี https://www.salalailocal.go.th... https://www.salalailocal.go.th... https://www.salalailocal.go.th... ลิ้งค์ 1 หน้าแรกของเว็บไซต์ เมนูด้านซ้ายในหมวดรายงาน มีเมนูเชื่อมโยงไปหน้ารายงานอื่น( ลิงค์ 2 ) จากนั้นคลิ๊กที่ การรายงานผลการดำเนินงานในรอบปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 (ลิ้งค์ 3)
1. ผลการดำเนินงานของแต่ละโครงการ/กิจกรรม (หน้าที่ 23 -33 )
2. งบประมาณที่ได้รับจัดสรรและผลการใช้จ่ายงบประมาณที่ใช้ดำเนินงานแต่ละโครงการ/กิจกรรม (หน้าที่ 23 -33 )
3. ระยะเวลาในการดำเนินงานแต่ละโครงการ/กิจกรรม (หน้าที่ 23 -33 )
4. ปัญหา/อุปสรรค (หน้าที่ 35 )
5. ข้อเสนอแนะ (หน้าที่ 35 )
การปฏิบัติงาน
ข้อ URL คำอธิบาย
o10 คู่มือหรือแนวทางการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่
การให้บริการและการติดต่อประสานงาน
ข้อ URL คำอธิบาย
o11 คู่มือหรือแนวทางการให้บริการสำหรับผู้รับบริการหรือผู้มาติดต่อ https://www.salalailocal.go.th... https://www.salalailocal.go.th... https://www.salalailocal.go.th... https://www.salalailocal.go.th... https://www.salalailocal.go.th... ลิ้งค์ 1 หน้าแรกของเว็บไซต์ เมนูด้านซ้ายในหมวดข้อมูลหน่วยงาน มีเมนูเชื่อมโยงไปหน้าคู่มือหรือมาตรฐานการให้บริการ( ลิงค์ 2 ) ยกตัวอย่าง 3 งาน ดังนี้
1 การขอรับการสงเคราะห์ผู้ป่วยเอดส์  (ลิ้งค์ 3 )
2 การขออนุญาตก่อสร้างอาคารตามมาตรา 21 (ลิ้งค์ 4 )
3 การรับชำระภาษีโรงเรือนและที่ดิน (ลิ้งค์5)
o12 ข้อมูลสถิติการให้บริการ https://www.salalailocal.go.th... https://www.salalailocal.go.th... https://www.salalailocal.go.th... ลิ้งค์ 1 หน้าแรกของเว็บไซต์ เมนูด้านซ้ายในหมวดรายงาน มีเมนูเชื่อมโยงไปหน้าสถิติ( ลิงค์ 2 ) จากนั้นคลิ๊กที่ รายงานสถิติการให้บริการประชาชน เทศบาลตำบลศาลาลาย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 (ลิ้งค์ 3)
o13 E-Service https://www.salalailocal.go.th... ลิ้งค์ 1 หน้าแรกของเว็บไซต์ มีช่องทางเข้าถึง E-Service 2 ช่องทาง
1 ในกล่องสไลด์ด้านบน ลำดับที่ 1
2 มีปุ่มเชื่อมโยงที่ด้านล่างของหน้าแลกตัวชี้วัดย่อยที่ 9.3 การจัดซื้อจัดจ้าง
ข้อ URL คำอธิบาย
o14 รายการการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุ
o15 ประกาศต่างๆ เกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุ
o16 ความก้าวหน้าการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุ
o17 รายงานสรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุประจำปี
ตัวชี้วัดย่อยที่ 9.4 การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล
ข้อ URL คำอธิบาย
o18 แผนการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล
o19 รายงานผลการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคลประจำปี
o20 ประมวลจริยธรรมสำหรับเจ้าหน้าที่ของรัฐ
o21 การขับเคลื่อนจริยธรรม
 
  (1)     2   
 
 
 
 
รับเรื่องร้องเรียน
โทร : 089-892-3799
 
เทศบาลตำบลศาลาลาย อำเภอชนแดน จังหวัดเพชรบูรณ์ 67150
โทรศัพท์ : 056-029-837 โทรสาร : 056-029-837
สงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ.2551 ตามพระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ 2537 เทศบาลตำบลศาลาลาย
จำนวนผู้เข้าชม 8,729,046 เริ่มนับ 25 พ.ค. 2564
จัดทำโดย : NAXsolution.com


นโยบายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล | แผนผังเว็บไซต์
Version ขั้นต่ำของ Browser IE9 / Firefox 3.5 / Chrome / Safari4 / Opera10