หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
ประกาศจากระบบ e-GP ในเครือข่าย
หน้าหลัก
หน้าหลัก
ข้อมูลหน่วยงาน
ข้อมูลหน่วยงาน
บุคลากร
บุคลากร
ข่าวสาร
ข่าวสาร
แผน
แผน
รายงาน
รายงาน
ระเบียบ
ระเบียบ
บริการประชาชน
บริการประชาชน
สำนักงานเทศบาลตำบลศาลาลาย
ศาสนสถานศูนย์รวมจิตใจของชาวศาลาลาย
ส่งเสริมการศึกษาในชุมชนอย่างทั่วถึง
ทต.ศาลาลาย
อ.ชนแดน จ.เพชรบูรณ์
1
2
3
 
 
 
ศูนย์ดำรงธรรม
รับเรื่องร้องเรียนร้องทุกข์
ตลอด 24 ชม.
 
 
นายอภิชาติ เติมพรเลิศ
นายกเทศมนตรีตำบลศาลาลาย
 
 
 
 
ข่าวสาร
 
 
 
กิจกรรม
กิจการสภา
   
 
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
 
ประกาศผลจัดซื้อจัดจ้าง
 
ประกาศจากระบบ e-GP
 
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาโครงการก่อสร้างถนนคอนสรีตเสริมเหล็กฯ ม.3 [ 16 มี.ค. 2564 ]   อ่าน 44 
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาการประกวดราคาจ้างก่อสร้าง โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเ [ 19 ก.พ. 2564 ]   อ่าน 5 
   
 
 
สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน พฤษภาคม พ.ศ. 2564 [ 4 มิ.ย. 2564 ]   อ่าน 2 
สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน เมษายน พ.ศ. 2564 [ 6 พ.ค. 2564 ]   อ่าน 3 
   
 
 


จ้างโครงการรื้อถอนพร้อมติดตั้งเสาส่งทาวเวอร์วิทยุสื่อสาร สูง 20 เมตร พร้อมอุปกรณ [ 30 ก.ค. 2564 ]จ้างเหมาซ่อมแซมไฟฟ้าสาธารณะ หมู่ที่ 1, 2, 3, 4 และหมู่ที่ 10 ตำบลศาลาลาย อำเภอช [ 30 ก.ค. 2564 ]

   
   
 
ข่าวสารภายนอก
 
 
 
 
สำรวจความคิดเห็น
  ท่านต้องการให้ เทศบาลฯ พัฒนาในด้านใดมากที่สุด
  อินเตอร์เน็ตตำบล
  แหล่งน้ำเพื่อการเกษตร
  ไฟฟ้าสาธารณะ
  ตลาดสดเทศบาล
 
     
 
ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกและมีสิทธิส่งผลงานเพื่อประเมินเลื่อนขั้นแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งในระดับที่สูงขึ้น(ประเภทวิชาการ ระดับชำนาญการ) กจ.  [ 2 ส.ค. 2564 ]
ซักซ้อมแนวทางปฏิบัติเกี่ยวกับการดำเนินการขอรับการจัดสรรงบประมาณและอัตรากำลังข้าราชการหรือพนักงานครูและบุคลากรทางการศึกษาท้องถิ่นองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่ปฏิบัติหน้าที่ ณ สถานศึกษา (โรงเรียนและศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก) ด่วนที่สุด สน.บถ. มท 0809.4/ว1640  [ 2 ส.ค. 2564 ]
ขอเชิญเข้าร่วมการประชุมเชิงปฏิบัติการโครงการพัฒนาหลักสูตรและชุดเครื่องมือการป้องกันควบคุมโรคไม่ติดต่อสำหรับผู้นำท้องถิ่น ด่วนที่สุด กสธ. มท 0819.3/ว1639  [ 2 ส.ค. 2564 ]
การประกวดการจัดการขยะมูลฝอยชุมชน (จังหวัดสะอาด) ประจำปี พ.ศ. 2563 ด่วนที่สุด กสว. มท 0820.2/ว1629 [สิ่งที่ส่งมาด้วย]  [ 2 ส.ค. 2564 ]
การสำรวจข้อมูลภารกิจด้านแหล่งน้ำที่ส่วนราชการถ่ายโอนให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น แต่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นไม่พร้อมรับโอน ด่วนที่สุด กพส. มท 0810.8/ว1642  [ 2 ส.ค. 2564 ]
ขอความร่วมมือจังหวัดแจ้งให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่มีโรงเรียนในสังกัดรายงานข้อมูลตามแบบรายงานที่กำหนด สน.บถ. มท 0809.4/ว1622 [เอกสารแนบ]  [ 2 ส.ค. 2564 ]
การโอนเงินจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 งบเงินอุดหนุน เงินอุดหนุนทั่วไปเงินอุดหนุนสำหรับการจัดการศึกษาภาคบังคับ (ค่าการศึกษาของบุตร) งวดที่ 3 ด่วนที่สุด สน.คท. มท 0808.2/10617-10645 [สิ่งที่ส่งมาด้วย]  [ 2 ส.ค. 2564 ]
การโอนเงินจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 งบเงินอุดหนุน เงินอุดหนุนทั่วไปเงินอุดหนุนสำหรับการจัดการศึกษาภาคบังคับ (ค่าเช่าบ้าน) ไตรมาสที่ 4 (เดือนกรกฎาคม-กันยายน 2564) ด่วนที่สุด สน.คท. มท 0808.2/10646-10706 [สิ่งที่ส่งมาด้วย]  [ 2 ส.ค. 2564 ]
การโอนเงินจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 งบเงินอุดหนุน เงินอุดหนุนทั่วไปเงินอุดหนุนสำหรับค่าตอบแทนพิเศษรายเดือนให้แก่เจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ ไตรมาสที่ 4 (เดือนกรกฎาคม-กันยายน 2564) ด่วนที่สุด สน.คท. มท 0808.2/10613-10616 [สิ่งที่ส่งมาด้วย]  [ 2 ส.ค. 2564 ]
การโอนเงินจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 งบเงินอุดหนุน เงินอุดหนุนทั่วไปเงินอุดหนุนเป็นค่าสวัสดิการสำหรับหัวหน้าศูนย์และผู้ดูแลเด็กในจังหวัดชายแดนภาคใต้ ไตรมาสที่ 4 (เดือนกรกฎาคม-กันยายน 2564) ด่วนที่สุด สน.คท. มท 0808.2/10609-10612 [สิ่งที่ส่งมาด้วย]  [ 2 ส.ค. 2564 ]
การเสวนาหัวข้อ (เรียนวิทย์-คณิต บนฐานสมรรถนะด้วยสื่อดิจิทัล) ด่วนที่สุด กศ. มท 0816.3/ว1643  [ 2 ส.ค. 2564 ]
ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์งานสัมมนา เรื่อง (การขับเคลื่อนการถ่ายโอน รพ.สต. ไปสู่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น) ด่วนที่สุด กสธ. มท 0819.3/ว1610 [สิ่งที่ส่งมาด้วย]  [ 2 ส.ค. 2564 ]
การโอนเงินภาษีมูลค่าเพิ่มตามพระราชบัญญัติกำหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2542 งวดที่ 6/2564 ด่วนที่สุด สน.คท. มท 0808.3/ว1625 [สิ่งที่ส่งมาด้วย]  [ 2 ส.ค. 2564 ]
การแจ้งจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 เงินอุดหนุนสำหรับชดเชยรายได้ให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่ได้รับผลกระทบจากการจัดเก็บภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง งวดที่ 1 ด่วนที่สุด สน.คท. มท 0808.3/ว1626 [สิ่งที่ส่งมาด้วย 1] [สิ่งที่ส่งมาด้วย 2]  [ 2 ส.ค. 2564 ]
การคัดเลือกและประเมินผลงานของท้องถิ่นอำเภอ ประจำปี พ.ศ. 2564 กพร. มท 0812/ว1630 [สิ่งที่ส่งมาด้วย]  [ 2 ส.ค. 2564 ]
แจ้งจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 เงินอุดหนุนสำหรับชดเชยรายได้ ให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่ได้รับผลกระทบจากการจัดเก็บภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง งวดที่ 1 ด่วนที่สุด สน.คท. มท 0808.3/ว1626 [สิ่งที่ส่งมาด้วย 1] [สิ่งที่ส่งมาด้วย 2]  [ 30 ก.ค. 2564 ]
ความรับผิดทางละเมิดกรณีเจ้าหน้าที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นกระทำละเมิดต่อบุคคลภายนอก กม. มท 0804.4/ว1613  [ 30 ก.ค. 2564 ]
ขอความอนุเคราะห์ตอบแบบสำรวจสถานการณ์การมีกิจกรรมทางกายในองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ด่วนที่สุด กสธ. มท 0819.2/ว1619  [ 30 ก.ค. 2564 ]
ขอความร่วมมือประชาสัมพันธ์การส่งผลงานเพื่อตีพิมพ์ในหนังสือวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี 2565 กศ. มท 0816.5/ว1621 [สิ่งที่ส่งมาด้วย]  [ 30 ก.ค. 2564 ]
ซักซ้อมแนวทางการจัดทำงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 เพื่อรับรองการจัดสรรงบประมาณเงินอุดหนุนทั่วไปด้านบุคลากรที่ปฏิบัติหน้าที่ ณ สถานศึกษา(โรงเรียนและศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก) ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ด่วนที่สุด สน.บถ. มท 0809.4/ว1592  [ 30 ก.ค. 2564 ]
การโอนเงินจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 งบเงินอุดหนุน เงินอุดหนุนทั่วไปโครงการสนับสนุนการเสริมสร้างสวัสดิการทางสังคมให้แก่ผู้พิการหรือทุพพลภาพ เงินอุดหนุนสำหรับสนับสนุนเบี้ยยังชีพคนพิการ งวดที่ 4 เพิ่มเติม (เดือนสิงหาคม 2564) ด่วนที่สุด สน.คท. มท 0808.2/10564-10571 [สิ่งที่ส่งมาด้วย]  [ 30 ก.ค. 2564 ]
แจ้งกำหนดการส่งผลงานทางวิชาการ กรณีปรับปรุงรอบเดือนเมษายน 2562 ด่วนที่สุด สน.บถ. มท 0809.4/ว25  [ 30 ก.ค. 2564 ]
อบรมเชิงปฏิบัติการโรงเรียนปลอดภัยครั้งที่ 3 (MU Safe School Virtual Workshop 3) หัวข้อ คุย 3 อ. (อ้วน, อาหาร, ออกกำลังกาย) ของเด็กวัยเรียน ตอน ภัยแฝงของเด็กอ้วนน่ารัก กศ. มท 0816.3/ว1616  [ 30 ก.ค. 2564 ]
การออกข้อบัญญัติที่ไม่มีกฎหมายให้ตราข้อบัญญัติหรือให้มีอำนาจตราข้อบัญญัติ กม. มท 0804.3/ว1601  [ 30 ก.ค. 2564 ]
แนวทาง และวิธีการในการดำเนินงานโครงการความร่วมมือป้องกันการทุจริตในการจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ สน.คท. มท 0808.2/ว1612  [ 29 ก.ค. 2564 ]
     
     
     
     
 
พช0023.2/10948 การจัดทำงบประมาณรายจ่ายประจำปี 2564 เพื่อรองรับเงินอุดหนุนทั่วไปฯ (ค่าเช่าบ้าาน) ไตรมาสที่ 4  [ 2 ส.ค. 2564 ]    
พช0023.2/ว 4228 การจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ 2564 ฯ ค่าเงินเดือนครู ไตรมาสที่ 4  [ 2 ส.ค. 2564 ]    
พช0023.2/11108 การกำหนดมาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับการเทียบตำแหน่งและอันดับเงินเดือน สำหรับการโอน ย้าย ข้าราชการหรือพนักงานส่วนท้องถิ่น หรือข้าราชการประเภทอื่น เพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งในสายงานการสอน ตำแหน่งครู ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  [ 2 ส.ค. 2564 ]    
พช0023.2/ว 4329 ซักซ้อมแนวทางการจัดทำงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 เพื่อรองรับการจัดสรรงบประมาณเงินอุดหนุนทั่วไปด้านบุคลากรที่ปฏิบัติหน้าที่ ณ สถานศึกษา (โรงเรียนและศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก)ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  [ 2 ส.ค. 2564 ]    
พช0023.2/ว 4325 สำรวจความต้องการทันตแพทย์เพื่อไปปฏิบัติงานชดใช้ทุน ในปีงบประมาณ 2565  [ 2 ส.ค. 2564 ]    
พช 0023.3/ว 4345 มาตรการจัดการมูลฝอยติดเชื้อชุมชนในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) เพิ่มเติม  [ 2 ส.ค. 2564 ]    
พช 0023.3/ว 4313 ขอความร่วมมือประชาสัมพันธ์องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นส่งรายชื่อเจ้าหน้าที่ผู้เข้าใช้งานข้อมูลการประเมินมาตรฐานสะอาด ปลอดภัย ไร้โควิด ในระบบ Thai Stop COVID Plus  [ 30 ก.ค. 2564 ]    
ที่ พช 0023.3/ว 533 การปรับปรุงข้อมูลในระบบฐานข้อมูลด้านลูกเสือ ยุวกาชาดเเละกิจการนักเรียน  [ 30 ก.ค. 2564 ]    
ที่ พช 0023.3/ว 4312 การเเตงตั้งคณะทำงานสนับสนุนการขับเคลื่อนภารกิจการส่งเสริมการจัดการศึกษาท้องถิ่น (Local Teacher Ad Hoc Team)  [ 30 ก.ค. 2564 ]    
พช0023.3/ว 4326 การเตรียมการจัดซื้อจ้างจ้าง ตามระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.2560 สำหรับรายการงบประมาณเงินอุดหนุนเฉพาะกิจตามพระราชบัญญัติ  [ 30 ก.ค. 2564 ]    
พช 0023.3/ว 4322 การปฏิบัติงานในการเฝ้าระวัง และควบคุมโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ของอาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้าน (อสม.) ในด่านชุมชนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  [ 30 ก.ค. 2564 ]    
พช 0023.3/ว 4327 การสำรวจความพึงพอใจของประชาชนต่อการให้บริการตามคู่มือสำหรับประชาชน (รอบที่ 2)  [ 30 ก.ค. 2564 ]    
พช 0023.3/ว 4323 การรายงานผลการดำเนินงานโครงการแก้ไขและบรรเทาปัญหาความเดือดร้อนของประชาชนในพื้นที่ประสบภัยพิบัติ (อุทกภัย)  [ 30 ก.ค. 2564 ]    
พช 0023.3/ว 4328 กฎกระทรวง กำหนดการดำเนินการของราชการส่วนท้องถิ่นเพื่อให้วัยรุ่นได้รับสิทธิในการป้องกันและแก้ไขปัญหาการตั้งครรภ์ในวัยรุ่น พ.ศ. 2564  [ 30 ก.ค. 2564 ]    
พช0023.1/ว531 ขอความอนุเคราะห์กำกับดูแลและเผยแพร่ประชาสัมพันธ์เพื่อดำเนินโครงการรถ Mobile พาณิชย์...ลดราคา!  [ 29 ก.ค. 2564 ]    
พช0023.2/10947 การกำหนดมาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับการกำหนดจำนวนตำแหน่งข้าราชการหรือพนักงานครูและบุคลากรทางการศึกษาอปท.ในสถานศึกษาที่มีการจัดการศึกษาลักษณะพืเศษ  [ 29 ก.ค. 2564 ]    
พช0023.2/ว4230 การประกาศกำหนดสำนักงานในพื้นที่พิเศษ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564  [ 29 ก.ค. 2564 ]    
พช0023.2/10946 ประกาศก.จ. ก.ท.และก.อบต.เรื่องมาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับคุณสมบัติและลักษณะต้องห้ามเบื้องต้นสำหรับข้าราชการหรือพนักงานส่วนท้องถิ่นพ.ศ.2564ฯ  [ 29 ก.ค. 2564 ]    
พช0023.2/ว4227 การแก้ไขมาตรฐานกำหนดตำแหน่งนักบริหารงานศึกษา-สูง  [ 29 ก.ค. 2564 ]    
ที่ พช 0023.3/ว 4224 แนวทางการจัดกิจกรรมการเรียนรู้เเละส่งเสริมพัฒนาการของเด็กปฐมวัยในช่วงสถานการณ์การเเพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ของสถานศึกษาระดับปฐมวัยสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  [ 29 ก.ค. 2564 ]    
     
     
     
     
 
อบต.หนองไขว่ จดหมายข่าว [ 1 พ.ย. 2564 ]    อ่าน 9 
อบต.หนองไขว่ จดหมายข่าว [ 1 ต.ค. 2564 ]    อ่าน 3 
อบต.หนองไขว่ จดหมายข่าว [ 1 ก.ย. 2564 ]    อ่าน 6 
อบต.บ้านกล้วย รายงานประชุมสภา สมัยสามัญ สมัยที่ 3 ประจำปี พ.ศ. 2563 ครั้งที่ 2 [ 25 ส.ค. 2564 ]    อ่าน 10 
อบต.บุ่งน้ำเต้า [ 3 ส.ค. 2564 ]    อ่าน 0 
อบต.นาป่า ประกาศ เรื่อง ปิดภาคเรียนของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กตำบลนาป่า ในช่วงสถานการณ์แพร่ระ [ 3 ส.ค. 2564 ]    อ่าน 1 
อบต.บ้านไร่ คำสั่งจังหวัดเพชรบูรณ์ ที่ 1709/2564 ลงวันที่ 2 สิงหาคม 2564 [ 3 ส.ค. 2564 ]    อ่าน 1 
อบต.บุ่งน้ำเต้า ศูนย์พักคอยบุ่งน้ำเต้า ม.4 โรงเรียนบ้านห้วยคนทา 🇹🇭 สถานการณ์ผู้ป่วยโควิด-19 📆 [ 3 ส.ค. 2564 ]    อ่าน 1 
อบต.บุ่งน้ำเต้า รับมอบน้ำดื่ม จำนวน 42 โหล (504 ขวด) จากร้านต่ายวัสดุ ตำบลบุ่งคล้า ได้สนับสนุนน้ [ 3 ส.ค. 2564 ]    อ่าน 0 
อบต.นาป่า ฮาวทูทิ้ง......หน้ากากอนามัยให้ปลอดภัยห่างไกลจากโรค [ 3 ส.ค. 2564 ]    อ่าน 1 
ทต.ซับสมอทอด ประกาศผลโครงการปรับปรุงต่อเติมอาคารเรียนศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ตามแบบเทศบาลกำหนด โดย [ 3 ส.ค. 2564 ]    อ่าน 1 
อบต.ห้วยใหญ่ ประกาศ รายงานผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือน กรกฎาคม 2564 [ 3 ส.ค. 2564 ]    อ่าน 0 
อบต.น้ำก้อ [ 3 ส.ค. 2564 ]    อ่าน 0 
ทต.ชนแดน การลงทะเบียนขอรับความช่วยเหลือฉีดวัคซีนทางเลือกตามความสมัครใจกรณีได้รับความเดือด [ 2 ส.ค. 2564 ]    อ่าน 4 
อบต.บุ่งน้ำเต้า ประชุมคณะกรรมการศูนย์พักคอยตำบลบุ่งน้ำเต้า เพื่อวางแผนในการปฏิบัติหน้าที่สำหรับก [ 2 ส.ค. 2564 ]    อ่าน 0 
     
     
     
     
 


ทต.ซับสมอทอด ซื้ออาหารเสริม(นม) ของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กฯ ประจำเดือนสิงหาคม 2564 โดยวิธีเฉพาะเจา [ 30 ก.ค. 2564 ]อบต.บ้านกลาง จ้างเหมาสถานที่เพื่อกำจัดขยะมูลฝอย (มิใช่ขยะอันตราย) ขององค์การบริหารส่วนตำบลบ [ 30 ก.ค. 2564 ]ทม.วิเชียรบุรี จ้างเหมาเช่าไฟประดับอาคาร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 30 ก.ค. 2564 ]อบต.ซับไม้แดง ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน 1 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 30 ก.ค. 2564 ]อบต.หินฮาว ซื้อครุภัณฑ์ก่อสร้าง (กองช่าง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 30 ก.ค. 2564 ]อบต.หินฮาว ซื้อครุภัณฑ์โรงงาน (กองช่าง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 30 ก.ค. 2564 ]อบต.หินฮาว ซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน (กองช่าง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 30 ก.ค. 2564 ]อบต.หินฮาว ซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน (กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 30 ก.ค. 2564 ]อบต.หินฮาว ซื้อวัสดุสำนักงาน(กองคลัง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 30 ก.ค. 2564 ]อบต.หินฮาว ซื้อวัสดุสำนักงาน(กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 30 ก.ค. 2564 ]อบต.ซับพุทรา ซื้ออาหารเสริม(นม) นมพร้อมดื่ม UHT รสจืดชนิดกล่อง ขนาด 200 มิลลิลิตร สำหรับโรงเร [ 30 ก.ค. 2564 ]อบต.บ้านติ้ว จ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายชลประทาน - ซำม่วง หมู่ที่ 12 ตำบลบ้านติ้ [ 30 ก.ค. 2564 ]อบต.บ้านติ้ว จ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายดงมะไฟ - วังเข็ง หมู่ที่ 6 ตำบลบ้านติ้ว [ 30 ก.ค. 2564 ]อบต.บ้านติ้ว จ้างซ่อมแซมถนนลูกรังสายหมู่ 12 เชื่อมหมู่ 6 หมู่ที่ 12 ตำบลบ้านติ้ว อำเภอ [ 30 ก.ค. 2564 ]ทต.วังโป่ง ซื้อวัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น (น้ามัน 4T) กองสำนักปลัด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 30 ก.ค. 2564 ]อบต.ฝายนาแซง จ้างบริการเก็บขยะมูลฝอย ประจำเดือนสิงหาคม ๒๕๖๔ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 30 ก.ค. 2564 ]อบต.ซับสมบูรณ์ ซื้อโครงการจัดซื้อวัสดุอุปกรณ์ ครุภัณฑ์ เพื่อป้องกันโรคระบาดติดเชื้อไวรัสโคโรนา [ 30 ก.ค. 2564 ]อบต.ซับสมบูรณ์ ซื้อโครงการจัดซื้อวัสดุอุปกรณ์ ครุภัณฑ์ เพื่อป้องกันโรคระบาดติดเชื้อไวรัสโคโรนา [ 30 ก.ค. 2564 ]อบต.น้ำร้อน จ้างจ้างเหมาบริการช่วยงานจัดเก็บภาษี ประจำเดือน สิงหาคม 2564 โดยวิธีเฉพาะเจาะ [ 30 ก.ค. 2564 ]อบต.น้ำร้อน จ้างจ้างเหมาบริการช่วยงานช่างไฟฟ้า ประจำเดือน สิงหาคม 2564 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 30 ก.ค. 2564 ]

     
     
     
 
LINK ที่น่าสนใจ
กระดานสนทนา
 
ต้องการสอบถาม (13 ก.ค. 2564)    อ่าน 15  ตอบ 1  
เงินอุดหนุนเด็ก (13 พ.ค. 2564)    อ่าน 50  ตอบ 1  
เสียภาษี (13 พ.ค. 2564)    อ่าน 54  ตอบ 1  
   
 
OTOP ผลิตภัณฑ์
 
TRAVEL สถานที่สำคัญ
 
 
   

ดอกไม้จันทร์

- อยู่ในระหว่างการรวบรวมข้อมูล แหล่งท่องเที่ยว / สถานที่สำคัญ-
   
 
 
 
  คู่มือประชาชน  
  service  
คู่มือสำหรับประชาชน
ซึ่งจะช่วยอำนวยความสะดวก
ในการติดต่อกับหน่วยงาน
 
Naxsolution
เว็บไซต์เพื่อท้องถิ่นไทย
 
 
การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใส
ในการดำเนินงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
INTEGRITY AND TRANSPARENCY ASSESMENT SYSTEM
 
 
การประเมินประสิทธิภาพองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
LOCAL PERFORMANCE ASSESSMENT
 
 
 
 
 
รับเรื่องร้องเรียน
โทร : 089-892-3799
 
เทศบาลตำบลศาลาลาย อำเภอชนแดน จังหวัดเพชรบูรณ์ 67150
โทรศัพท์ : 056-029-837 โทรสาร : 056-029-837
สงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ.2551 ตามพระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ 2537 เทศบาลตำบลศาลาลาย
จำนวนผู้เข้าชม 5,297,265 เริ่มนับ 25 พ.ค. 2564
จัดทำโดย : NAXsolution.com


นโยบายเว็บไซต์ | นโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล | นโยบายการรักษาความมั่นคงปลอดภัยเว็บไซต์ | แผนผังเว็บไซต์
Version ขั้นต่ำของ Browser IE9 / Firefox 3.5 / Chrome / Safari4 / Opera10