หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
ประกาศจากระบบ e-GP ในเครือข่าย
ช่องทางรับฟังความคิดเห็น
หน้าหลัก
หน้าหลัก
ข้อมูลหน่วยงาน
ข้อมูลหน่วยงาน
บุคลากร
บุคลากร
ข่าวสาร
ข่าวสาร
แผน
แผน
รายงาน
รายงาน
ระเบียบ
ระเบียบ
บริการประชาชน
บริการประชาชน
สำนักงานเทศบาลตำบลศาลาลาย
ศาสนสถานศูนย์รวมจิตใจของชาวศาลาลาย
ส่งเสริมการศึกษาในชุมชนอย่างทั่วถึง
ทต.ศาลาลาย
อ.ชนแดน จ.เพชรบูรณ์
1
2
3
 
 
 
ศูนย์ดำรงธรรม
รับเรื่องร้องเรียนร้องทุกข์
ตลอด 24 ชม.
 
 
นายอภิชาติ เติมพรเลิศ
นายกเทศมนตรีตำบลศาลาลาย
 
 
 
 
ข่าวสาร
 
 
 
กิจกรรม
กิจการสภา
   
 
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
 
ประกาศผลจัดซื้อจัดจ้าง
 
ประกาศจากระบบ e-GP
 
ประกาศประกวดราคาโครงการก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้านหอถังเหล็กสำเร็จรูป(รูปทรงถ้วยแช [ 17 พ.ค. 2565 ]   อ่าน 5 
ประกาศเปิดเผยราคากลางโครงการก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้านหอถังเหล็กสำเร็จรูป(รูปทรงถ [ 11 พ.ค. 2565 ]   อ่าน 0 
   
 
 
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาโครงการก่อสร้างอาคารสำนักงานเทศบาลตำบลศาลาลาย หมู่ที่ 2 บ [ 11 เม.ย. 2565 ]   อ่าน 24 
ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือก และสาระสำคัญของสัญญาหรือ [ 4 เม.ย. 2565 ]   อ่าน 5 
   
 
 


จ้างโครงการเทคอนกรีตทับหลังท่อลอดเหลี่ยมคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านท่าข้าม โดยมีพื [ 19 พ.ค. 2565 ]จ้างเหมาซ่อมแซมไฟฟ้าสาธารณะ หมู่ที่ 1, 2, 3, 4 และหมู่ที่ 10 ตำบลศาลาลาย อำเภอชน [ 19 พ.ค. 2565 ]

   
   
 
ข่าวสารภายนอก
 
 
 
 
สำรวจความคิดเห็น
  ท่านต้องการให้ เทศบาลฯ พัฒนาในด้านใดมากที่สุด
  อินเตอร์เน็ตตำบล
  แหล่งน้ำเพื่อการเกษตร
  ไฟฟ้าสาธารณะ
  ตลาดสดเทศบาล
 
     
 
แจ้งการโอนเงินภาษีมูลค่าเพิ่มเข้าบัญชีองค์การบริหารส่วนจังหวัด สน.คท. มท 0808.3/ว1438  [ 19 พ.ค. 2565 ]
ขอเรียนเชิญร่วมขับเคลื่อนการดำเนินงานอาหารปลอดภัยในโรงพยาบาล ด่วนที่สุด กสธ. มท 0819.2/ว1397  [ 19 พ.ค. 2565 ]
โครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการการจัดการระบบสารสนเทศการบริหารจัดการเพื่อการวางแผนและประเมินผลการใช้จ่ายงบประมาณของ อปท. (e-Plan) ปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 กยผ. มท 0815.4/ว1431 [สิ่งที่ส่งมาด้วย 1] [สิ่งที่ส่งมาด้วย 2] [สิ่งที่ส่งมาด้วย 3] [สิ่งที่ส่งมาด้วย 4]  [ 19 พ.ค. 2565 ]
ประกาศรายชื่อผู้เข้าร่วมโครงการอบรมสัมมนาเตรียมความพร้อมเทศบาลตำบลเพื่อรองรับการเป็นหน่วยรับงบประมาณตามพระราชบัญญัติวิธีการงบประมาณ พ.ศ. 2561 รุ่นที่ 7 ระหว่างวันที่ 25 พฤษภาคม ถึง วันที่ 27 พฤษภาคม 2565 กพส. มท 0810.8/ว1402  [ 19 พ.ค. 2565 ]
เรียกผู้ขึ้นบัญชีผู้สอบแข่งขันได้มารายงานตัวเพื่อแสดงความจำนงขอรับการบรรจุและแต่งตั้ง ด่วนที่สุด กจ. มท 0802.3/ว71,ว72,ว74,ว75  [ 19 พ.ค. 2565 ]
แนวทางปฏิบัติด้านสาธารณสุขเพื่อการป้องกันการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) สำหรับสถานศึกษาระดับปฐมวัยสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ด่วนที่สุด กศ. มท 0816.4/ว1425 [สิ่งที่ส่งมาด้วย]  [ 19 พ.ค. 2565 ]
เลื่อนกำหนดการโครงการอบรมพัฒนาข้าราชการหรือพนักงานครูและบุคลากรทางการศึกษาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นก่อนแต่งตั้งเป็นวิทยฐานะเชี่ยวชาญ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 (เพิ่มเติม) รุ่นที่ 5 และ รุ่นที่ 6 ด่วนที่สุด สน.บถ. มท 0809.4/ว1428  [ 19 พ.ค. 2565 ]
โครงการอาชีวะสร้างโอกาสทางการศึกษาให้เยาวชน เพื่อผลิตกำลังคนของประเทศ (อาชีวะอยู่ประจำ เรียนฟรี มีอาชีพ) ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2565 ด่วนที่สุด กศ. มท 0816.3/ว1423  [ 18 พ.ค. 2565 ]
ขอความร่วมมือในการดำเนินการจัดให้มีสิ่งอำนวยความสะดวกสำหรับคนพิการและผู้สูงอายุภายในสถานีขนส่งผู้โดยสาร ด่วนที่สุด กพส. มท 0810.4/ว1421  [ 18 พ.ค. 2565 ]
โครงการพัฒนาโปรแกรมระบบงานทะเบียนและวัดผลและอบรมสัมมนาเชิงปฏิบัติการชี้แจงการจัดทำเอกสารหลักฐานการประเมินผลตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551 กศ. มท 0816.3/ว1385 [สิ่งที่ส่งมาด้วย] [เอกสาร]  [ 18 พ.ค. 2565 ]
การคัดเลือกกรรมการผู้แทนองค์การบริหารส่วนจังหวัดในคณะกรรมการกลางข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัด (ก.จ.) แทนตำแหน่งที่ว่าง สน.บถ. มท 0809.2/ว3360  [ 18 พ.ค. 2565 ]
การตรวจประเมินมาตรฐานการให้บริการของศูนย์ราชการสะดวก กพส. มท 0810.7/ว1408 [สิ่งที่ส่งมาด้วย 1] [สิ่งที่ส่งมาด้วย 2]  [ 18 พ.ค. 2565 ]
การโอนเงินจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 งบเงินอุดหนุน เงินอุดหนุนทั่วไป เงินอุดหนุนสำหรับสำรวจข้อมูลจำนวนสัตว์และขึ้นทะเบียนสัตว์ตามโครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัย จากโรคพิษสุนัขบ้า และเงินอุดหนุนสำหรับขับเคลื่อนโครงการสัตว์ปลอดโรค ฯ ด่วนที่สุด สน.คท. มท 0808.2/5824-5899 [สิ่งที่ส่งมาด้วย]  [ 18 พ.ค. 2565 ]
โครงการปฐมนิเทศนักเรียนในพระราชานุเคราะห์ สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี ปีการศึกษา 2565 กศ. มท 0816.5/5906  [ 17 พ.ค. 2565 ]
โครงการปฐมนิเทศนักเรียนในพระราชานุเคราะห์ สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี ปีการศึกษา 2565 กศ. มท 0816.5/ว5907  [ 17 พ.ค. 2565 ]
การคัดเลือกบุคคลเพื่อรับรางวัลธัญญารักษ์อวอร์ด ประจำปี 2565 กพส. มท 0810.6/ว1394  [ 17 พ.ค. 2565 ]
ประชาสัมพันธ์โครงการศูนย์ทดลองหลักสูตรการสอนภาษาอังกฤษ(หลักสูตรและเทคนิคการสอนภาษาอังกฤษ Active Learningด้วยนิทาน เกมส์ เพลง สื่อนวัตกรรม แพลตฟอร์มเทคโนโลยี AIจากประเทศอังกฤษ) สำหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็กการศึกษาปฐมวัยและการศึกษาขั้นพื้นฐาน ประถมศึกษา1-3 ฯ ด่วนที่สุด กศ. มท 0816.4/ว1395 [สิ่งที่ส่งมาด้วย1] [สิ่งที่ส่งมาด้วย 2]  [ 17 พ.ค. 2565 ]
การเร่งรัดให้ส่วนราชการดำเนินการชำระค่าสาธารณูปโภคค้างชำระ (ค่าไฟฟ้า) กยผ. มท 0815.3/ว1393 [เอกสาร]  [ 17 พ.ค. 2565 ]
เกมสร้างการเรียนรู้สำหรับเด็ก (iSafe Family Game) กศ. มท 0816.3/ว1390  [ 17 พ.ค. 2565 ]
การเข้าเฝ้ารับประทานเข็ม (พุ่มเพชร) กศ. มท 0816.5/ว1391 [สิ่งที่ส่งมาด้วย]  [ 17 พ.ค. 2565 ]
ประกาศคณะกรรมการอาหารนมเพื่อเด็กและเยาวชน เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการดำเนินงานโครงการอาหารเสริม (นม) โรงเรียน ประจำปีการศึกษา 2565 ด่วนที่สุด กศ. มท 0816.2/ว1387  [ 12 พ.ค. 2565 ]
การปฏิบัติตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยคณะกรรมการชุมชนของเทศบาล พ.ศ. 2564 ด่วนที่สุด กพส. มท 0810.7/ว3317  [ 12 พ.ค. 2565 ]
ซักซ้อมความเข้าใจการจัดทำแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริตเพื่อยกระดับคุณธรรมและความโปร่งใสสำหรับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (พ.ศ.2566 - 2570) กม. มท 0804.6/ว1383 [สิ่งที่ส่งมาด้วย]  [ 12 พ.ค. 2565 ]
การอบรมเชิงปฏิบัติการโรงเรียนปลอดภัยครั้งที่ 12 (MU Safe School Virtual Workshop 12) กศ. มท 0816.3/ว1379  [ 12 พ.ค. 2565 ]
แจ้งผลิตภัณฑ์และบริการนวัตกรรมในบัญชีนวัตกรรมไทยที่ครบอายุกำหนดสิทธิในการประกาศขึ้นทะเบียนบัญชีนวัตกรรมไทย เดือนเมษายน 2565 สน.คท. มท 0808.2/ว1378 [เอกสาร]  [ 12 พ.ค. 2565 ]
     
     
     
     
 
พช 0023.4/ว 2615 ร่างอนุบัญญัติออกตามความในพระราชบัญญัติหลักเกณฑ์การจัดทำร่างกฎหมายและการประเมินผลสัมฤทธิ์ของกฎหมาย พ.ศ. 2562 จำนวน 3 ฉบับ  [ 19 พ.ค. 2565 ]    
พช 0023.5/ว 227 แจ้งบัญชีนวัตกรรมไทย ฉบับเพิ่มเติม เดือนเมษายน 2565  [ 19 พ.ค. 2565 ]    
พช 0023.5/ว 229 การรายงานทะเบียนข้าราชการบำนาญส่วนท้องถิ่น และบำเหน็จรายเดือนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  [ 19 พ.ค. 2565 ]    
พช 0023.5/ว 230 แจ้งผลิตภัณฑ์และบริการนวัตกรรมในบัญชีนวัตกรรมไทยที่ครบอายุกำหนดสิทธิในการประกาศขึ้นทะเบียนนวัตกรรมไทย เดือนเมษายน 2565  [ 19 พ.ค. 2565 ]    
พช 0023.3/ว 2606 การดำเนินกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติ สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 90 พรรษา 12 สิงหาคม 2565  [ 19 พ.ค. 2565 ]    
พช 0023.3/ว 2605 ซักซ้อมแนวทางการจัดเก็บภาษีป้ายของโรงเรียนเอกชนและสถาบันอุดมศึกษาเอกชน  [ 19 พ.ค. 2565 ]    
พช 0023.5/ว 2631 การโอนจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 งบเงินอุดหนุนทั่วไป เงินอุดหนุนเป็นค่าจ้างลูกจ้างชั่วคราวถ่ายโอนงานสถานีสูบน้ำด้วยไฟฟ้า ไตรมาสที่ 3 - 4  [ 19 พ.ค. 2565 ]    
พช 0023.3/ว 231 ซักซ้อมความเข้าใจแนวทางการมอบอำนาจให้ปฏิบัติราชการแทนในฐานะเจ้าพนักงานท้องถิ่นตามพระราชบัญญัติการสาธารณสุข พ.ศ. 2535  [ 19 พ.ค. 2565 ]    
พช 0023.3/ว 2577 ขอความร่วมมือประชาสัมพันธ์เชิญชวนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นทั่วประเทศร่วมรณรงค์เนื่องในวันงดสูบบุหรี่โลก ปี 2565  [ 18 พ.ค. 2565 ]    
ที่ พช 0023.3/ว 2578 ขอความร่วมมือเเจ้งปฏิทินการดำเนินงานโครงการจัดสรรเงินอุดหนุนนักเรียนยากจนพิเศษเเบบมีเงื่อนไข (นักเรียนทุนเสมอภาค) ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2565 เเละขอเชิญเข้าร่วมการประชุม  [ 18 พ.ค. 2565 ]    
ที่ พช 0023.3/ว 225 ประชาสัมพันธ์โครงรถยนต์สวัสดิการข้าราชการ พนักงานราชการ เเละลูกจ้าง  [ 18 พ.ค. 2565 ]    
พช 0023.3/ว 2603 ขอความร่วมมือประชาสัมพันธ์กิจกรรม เสวนาการพัฒนาแนวทางการทำงานควบคุมยาสูบ กลุ่มองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  [ 18 พ.ค. 2565 ]    
พช0023.3/ว 2540 แผนปฏิบัติการด้านการส่งเสริมและพัฒนาองค์กรภาคประชาสังคม ระยะที่ 1 (พ.ศ. 2564 - 2565)  [ 17 พ.ค. 2565 ]    
พช 0023.5/ว 2579 ซักซ้อมแนวทางปฏิบัติในการบันทึกบัญชีของ อปท.  [ 17 พ.ค. 2565 ]    
พช 0023.4/ว 2548 แจ้งผลการวินิจฉัยของผู้ตรวจการแผ่นดิน  [ 17 พ.ค. 2565 ]    
พช 0023.5/ว 2547 การโอนเงินจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 งบเงินอุดหนุน เงินอุดหนุนทั่วไปเงินอุดหนุนเป็นค่าเงินเดือน ค่าตอบแทน เงินเพิ่มค่าครองชีพชั่วคราวและสวัสดิการ สำหรับข้าราชการครู ผู้ดูแลเด็ก พนักงานจ้างผู้ดูแลเด็ก ไตรมาส 3  [ 17 พ.ค. 2565 ]    
พช 0023.3/ว 2534 เร่งรัดการบันทึกข้อมูลรายงานผลกิจกรรมช่วยเหลือประชาชนผู้ประสบภัยแล้งผ่านระบบฐานข้อมูลกลางองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (INFO)  [ 17 พ.ค. 2565 ]    
พช 0023.3/ว 2536 การติดตามสถานการณ์ในพื้นที่เสี่ยงขาดแคลนน้ำอุปโภคบริโภค (  [ 17 พ.ค. 2565 ]    
พช 0023.3/ว 2527 การจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 งบเงินอุดหนุน เงินอุดหนุนทั่วไป เงินอุดหนุนสำหรับงบดำเนินงานของสถานีสูบน้ำด้วยไฟฟ้า (ค่ากระแสไฟฟ้า) ครั้งที่ 3  [ 17 พ.ค. 2565 ]    
พช 0023.3/ว 2537 เร่งรัดให้ อปท ดำเนินการชำระค่าสาธารณูปโภคค้างชำระ (ค่าน้ำประปา)  [ 17 พ.ค. 2565 ]    
     
     
     
     
 
อบต.บ้านไร่ ประชาสัมพันธ์การออกรับซื้อวัสดุรีไซเคิลตำบลบ้านไร่ ประจำเดือน เมษายน 2565 [ 25 พ.ค. 2565 ]    อ่าน 34 
อบต.หนองแจง [ 20 พ.ค. 2565 ]    อ่าน 0 
อบต.น้ำร้อน วันศุกร์ที่ 20 พฤษภาคม พ.ศ. 2565 กองช่าง องค์การบริหารส่วนตำบลน้ำร้อน ได้ดำเนิน [ 20 พ.ค. 2565 ]    อ่าน 21 
ทต.วังชมภู เทศบาลตำบลวังชมภู ขอขอบคุณ สถาบันการแพทย์ฉุกเฉินแห่งชาติ [ 20 พ.ค. 2565 ]    อ่าน 1 
อบต.ระวิง ฐานข้อมูลตลาดนัดในพื้นที่องค์การบริหารส่วนตำบลระวิง [ 20 พ.ค. 2565 ]    อ่าน 2 
อบต.น้ำร้อน พ่นหมอกควันกำจัดยุงลาย ณ หมู่ที่5 ต.น้ำร้อน อ.วิเชียรบุรี จ.เพชรบูรณ์ [ 20 พ.ค. 2565 ]    อ่าน 15 
อบต.ท้ายดง ฐานข้อมูลผู้สูงอายุที่มีภาวะพึ่งพิงขององค์การบริหารส่วนตำบลท้ายดง [ 20 พ.ค. 2565 ]    อ่าน 6 
ทต.เฉลียงทอง กิจกรรมโครงการรณรงค์รักษาความสะอาดในหมู่บ้าน (หน้าบ้าน น่ามอง) [ 20 พ.ค. 2565 ]    อ่าน 2 
อบต.สักหลง [ 20 พ.ค. 2565 ]    อ่าน 1 
อบต.สักหลง การเร่งรัดดำเนินการพิสูจน์สิทธิการครอบครองที่ดิน (พช0023.17/ว649) สนป. [ 20 พ.ค. 2565 ]    อ่าน 1 
อบต.สักหลง ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์ประกาศกรมอนามัย เรื่อง การนำใบกัญชามาใช้ในการทำประก [ 20 พ.ค. 2565 ]    อ่าน 0 
อบต.สักหลง การโอนเงินภาษีมูลค่าเพิ่มฯลฯ (พช0023.17/ว645) กองคลัง [ 20 พ.ค. 2565 ]    อ่าน 0 
อบต.สักหลง โครงการก่อสร้างหรือปรับปรุงซ่อมแซมที่อยู่อาศัยให้แก่ผู้ด้อยโอกาส ผู้ยากไร้ ผู้ยา [ 20 พ.ค. 2565 ]    อ่าน 0 
อบต.สักหลง การคัดเลือกแม่ดีเด่นแห่งชาติ ประจำปี 2565 (พช0218/ว637) กองการศึกษา [ 20 พ.ค. 2565 ]    อ่าน 0 
อบต.สักหลง กฎกระทรวงการยื่นอุทธรณ์และวิธีพิจารณาในการวินิจฉัยคำอุทธรณ์ตามกฎหมายว่าด้วยการฝั [ 20 พ.ค. 2565 ]    อ่าน 0 
     
     
     
     
 


อบต.ห้วยใหญ่ จ้างวางท่อระบายน้ำท่อซีเมนต์ใยหินพร้อมบ่อพัก (บริเวณปากซอยบ้านนายสมคิด) หมู่ที่ [ 19 พ.ค. 2565 ]อบต.สามแยก จ้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 1 บ้านลำจังหัน ตำบลสามแยก อำเภอว [ 19 พ.ค. 2565 ]อบต.สามแยก ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว ศูนย์เด็กเล็ก อบต.สามแยกและศูนย์พัฒนาเด็กเล็กโรงเรียนบ้า [ 19 พ.ค. 2565 ]อบต.สามแยก ซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์ (วัคซีนพิษสุนัขบ้า) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 19 พ.ค. 2565 ]อบต.ระวิง จ้างโครงการซ่อมแซมคันคู-คลองชำรุด เลียบคลองหลง จำนวน 3 จุด(รายละเอียดตามแบบแปลน [ 19 พ.ค. 2565 ]อบต.ระวิง ซื้อน้ำดื่มบรรจุขวด ,บรรจุถัง เพื่อสำหรับบริการประชาชนที่มาติดต่่อราชการในองค์ก [ 19 พ.ค. 2565 ]อบต.ระวิง จ้างโครงการซ่อมแซมคันคู-คลองชำรุด เลียบคลองระวิง บริเวณนานายประสาท-นานางมัดความย [ 19 พ.ค. 2565 ]อบต.หลักด่าน ซื้อวัสดุก่อสร้าง กองช่าง จำนวน 1 โครงการ (43 รายการ) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 19 พ.ค. 2565 ]อบต.ฝายนาแซง ซื้อหมึกปริ้นเตอร์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 19 พ.ค. 2565 ]ทต.วังชมภู ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน 21 รายการ กองการศึกษา (รายละเอียดแนบท้าย) โดยวิธีเฉพาะเจ [ 19 พ.ค. 2565 ]ทต.วังชมภู ซื้อวัสดุการเกษตร จำนวน 4 รายการ กองการศึกษา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 19 พ.ค. 2565 ]ทต.วังชมภู ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ จำนวน 3 รายการ ของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลวังชมภู (บ้าน [ 19 พ.ค. 2565 ]ทต.วังชมภู ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ จำนวน 4 รายการ ของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลวังชมภู(บ้านค [ 19 พ.ค. 2565 ]ทต.วังชมภู ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว จำนวน 15 รายการ กองการศึกษา (รายละเอียดแนบท้าย) โดยวิธี [ 19 พ.ค. 2565 ]อบต.น้ำร้อน จัดซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ (หมึกกองช่าง) จำนวน 1 รายการ [ 19 พ.ค. 2565 ]อบต.น้ำร้อน จัดซื้อวัสดุสำนักงานกองช่าง จำนวน 8 รายการ [ 19 พ.ค. 2565 ]อบต.น้ำก้อ ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ สำนักปลัด จำนวน ๓ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 19 พ.ค. 2565 ]อบต.ลาดแค ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ อุปกรณ์บันทึกข้อมูล (กองสาธารณสุข) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 19 พ.ค. 2565 ]ทต.นางั่ว ซื้อจัดซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน ๑๓ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 19 พ.ค. 2565 ]ทต.นางั่ว ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน ๒๓ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 19 พ.ค. 2565 ]

     
     
     
 
LINK ที่น่าสนใจ
กระดานสนทนา
 
เงินอุดหนุนเด็ก (22 เม.ย. 2565)    อ่าน 139  ตอบ 2  
ต้องการสอบถาม (13 ก.ค. 2564)    อ่าน 106  ตอบ 1  
เสียภาษี (13 พ.ค. 2564)    อ่าน 107  ตอบ 1  
   
 
OTOP ผลิตภัณฑ์
 
TRAVEL สถานที่สำคัญ
 
 
   

ดอกไม้จันทร์

- อยู่ในระหว่างการรวบรวมข้อมูล แหล่งท่องเที่ยว / สถานที่สำคัญ-
   
 
 
 
  คู่มือประชาชน  
  service  
คู่มือสำหรับประชาชน
ซึ่งจะช่วยอำนวยความสะดวก
ในการติดต่อกับหน่วยงาน
 
Naxsolution
เว็บไซต์เพื่อท้องถิ่นไทย
 
 
การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใส
ในการดำเนินงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
INTEGRITY AND TRANSPARENCY ASSESMENT SYSTEM
 
 
การประเมินประสิทธิภาพองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
LOCAL PERFORMANCE ASSESSMENT
 
 
 
 
 
รับเรื่องร้องเรียน
โทร : 089-892-3799
 
เทศบาลตำบลศาลาลาย อำเภอชนแดน จังหวัดเพชรบูรณ์ 67150
โทรศัพท์ : 056-029-837 โทรสาร : 056-029-837
สงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ.2551 ตามพระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ 2537 เทศบาลตำบลศาลาลาย
จำนวนผู้เข้าชม 6,248,436 เริ่มนับ 25 พ.ค. 2564
จัดทำโดย : NAXsolution.com


นโยบายเว็บไซต์ | นโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล | นโยบายการรักษาความมั่นคงปลอดภัยเว็บไซต์ | แผนผังเว็บไซต์
Version ขั้นต่ำของ Browser IE9 / Firefox 3.5 / Chrome / Safari4 / Opera10