หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
ประกาศจากระบบ e-GP ในเครือข่าย
หน้าหลัก
หน้าหลัก
ข้อมูลหน่วยงาน
ข้อมูลหน่วยงาน
บุคลากร
บุคลากร
ข่าวสาร
ข่าวสาร
แผน
แผน
รายงาน
รายงาน
ระเบียบ
ระเบียบ
บริการประชาชน
บริการประชาชน
สำนักงานเทศบาลตำบลศาลาลาย
ศาสนสถานศูนย์รวมจิตใจของชาวศาลาลาย
ส่งเสริมการศึกษาในชุมชนอย่างทั่วถึง
ทต.ศาลาลาย
อ.ชนแดน จ.เพชรบูรณ์
1
2
3
 
 
 
ศูนย์ดำรงธรรม
รับเรื่องร้องเรียนร้องทุกข์
ตลอด 24 ชม.
 
 
นายอภิชาติ เติมพรเลิศ
นายกเทศมนตรีตำบลศาลาลาย
 
 
 
 
ข่าวสาร
 
 
 
กิจกรรม
กิจการสภา
   
 
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
 
ประกาศผลจัดซื้อจัดจ้าง
 
ประกาศจากระบบ e-GP
 
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาโครงการก่อสร้างถนนคอนสรีตเสริมเหล็กฯ ม.3 [ 16 มี.ค. 2564 ]   อ่าน 38 
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาการประกวดราคาจ้างก่อสร้าง โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเ [ 19 ก.พ. 2564 ]   อ่าน 2 
   
 
 
- อยู่ระหว่างรวบรวมข้อมูล ประกาศผลจัดซื้อจัดจ้าง - [ 3 พ.ค. 2564 ]   อ่าน 17 
   
 
 


จ้างเหมาซ่อมบำรุงครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง รถยนต์ส่วนกลาง ทะเบียน กข 6393 เพชรบูร [ 11 มิ.ย. 2564 ]จ้างเหมาซ่อมบำรุงครุภัณฑ์สำนักงาน (เครื่องปรับอากาศ) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 11 มิ.ย. 2564 ]

   
   
 
ข่าวสารภายนอก
 
 
 
 
สำรวจความคิดเห็น
  ท่านต้องการให้ เทศบาลฯ พัฒนาในด้านใดมากที่สุด
  อินเตอร์เน็ตตำบล
  แหล่งน้ำเพื่อการเกษตร
  ไฟฟ้าสาธารณะ
  ตลาดสดเทศบาล
 
     
 
ขอความร่วมมือกำกับติดตามกิจการผลิต สะสม แบ่งบรรจุและค้าส่งน้ำแข็ง กสธ. มท 0819.2/ว1306  [ 23 มิ.ย. 2564 ]
โครงการ (108 ปัญหา รังสรรค์ปัญญา ศรัทธาคุณธรรม) กศ. มท 0816.3/ว1323  [ 23 มิ.ย. 2564 ]
ขอให้จังหวัดดำเนินการตรวจสอบและปรับปรุงข้อมูลการจัดการขยะมูลฝอยขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นผ่านทาง Google Sheet ด่วนมาก กสว. มท 0820.3/ว1317  [ 23 มิ.ย. 2564 ]
การโอนเงินภาษีมูลค่าเพิ่มตามพระราชบัญญัติจัดสรรรายได้ประเภทภาษีมูลค่าเพิ่มและภาษีธุรกิจเฉพาะให้แก่ราชการส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2534 (ภาษีมูลค่าเพิ่ม 1 ใน 9) และภาษีสรรพสามิต (ภาษีสุรา และภาษีสรรพสามิต) ประจำเดือนมิถุนายน 2564 ให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ด่วนที่สุด สน.คท. มท 0808.3/ว1318 [สิ่งที่ส่งมาด้วย]  [ 23 มิ.ย. 2564 ]
ซักซ้อมความเข้าใจการแต่งกายเครื่องแบบลูกเสือ ยุวกาชาด กศ. มท 0816.3/ว1307  [ 23 มิ.ย. 2564 ]
แจ้งให้สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ทุกจังหวัดตรวจสอบคุณสมบัติของผู้เสนอพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์ ประจำปี 2564 ด่วนที่สุด สน.บถ. มท 0809.3/ว1324  [ 23 มิ.ย. 2564 ]
การจัดสรรทุนการศึกษาสำหรับนักเรียนระดับประถมศึกษาตอนปลายที่สนใจเรียนทางสายวิทยาศาสตร์ ประจำปี 2564 กศ. มท 0816.3/ว1313  [ 22 มิ.ย. 2564 ]
ประกาศหลักเกณฑ์และเงื่อนไขการประเมินผลงานพนักงานครูและบุคลากรทางการศึกษาเทศบาลเพื่อให้มีหรือเลื่อนวิทยฐานะ สน.บถ. มท 0809.4/ว18  [ 22 มิ.ย. 2564 ]
การตรวจสอบผลสัมฤทธิ์และประสิทธิภาพการดำเนินการจัดเก็บภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้างขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประจำปี พ.ศ. 2563 สน.คท. มท 0808.3/ว1310  [ 22 มิ.ย. 2564 ]
แจ้งเลื่อนการอบรมโครงการสัมมนาเชิงปฏิบัติการ เรื่อง การประเมินผลงานข้าราชการหรือพนักงานครูและบุคลากรทางการศึกษาสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เพื่อให้มีหรือเลื่อนวิทยฐานะสูงขึ้น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 รุ่นที่ 8-13 สน.บถ. มท 0809.4/ว19 [เอกสารแนบ]  [ 22 มิ.ย. 2564 ]
แผนการดำเนินการสรรหาตามประกาศมาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับการสอบคัดเลือกและการคัดเลือกพนักงานส่วนตำบลให้ดำรงตำแหน่งสายงานผู้บริหาร (ฉบับที่ 4) พ.ศ. 2564 ด่วนที่สุด สน.บถ. มท 0809.2/ว93  [ 22 มิ.ย. 2564 ]
ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์การจัดเวทีส่งเสริมภาคประชาสังคมขับเคลื่อนวาระเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน เรื่อง การจัดการสิ่งแวดล้อม กับการระงับข้อพิพาท เพื่อการพัฒนาสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืน กสว. มท 0820.2/ว1299 [เอกสารแนบ]  [ 22 มิ.ย. 2564 ]
หารือการยื่นอุทธรณ์ภาษีป้ายของบริษัท ศรีสวัสดิ พาวเวอร์ 2014 สน.คท. มท 0808.3/ว1285 [สิ่งที่ส่งมาด้วย]  [ 21 มิ.ย. 2564 ]
ประกาศเลื่อนวัน เวลา สถานที่สรรหา ข้าราชการหรือพนักงานส่วนท้องถิ่นให้ดำรงตำแหน่งสายงานผู้บริหาร สน.บถ. มท 0809.6/ว74  [ 21 มิ.ย. 2564 ]
แจ้งข้อมูลนักเรียนทุนเสมอภาค (กลุ่มรอยต่อ) กศ. มท 0816.2/ว1291  [ 21 มิ.ย. 2564 ]
การจัดทำประกันภัยทรัพย์สินของทางราชการ กค. มท 0803.3/ว1293 [เอกสารแนบ]  [ 21 มิ.ย. 2564 ]
แนวทางการดำเนินการกรณีหน่วยงานของรัฐไม่ปฏิบัติตามประกาศคณะกรรมการความร่วมมือป้องกันการทุจริต เรื่อง แนวทางและวิธีการในการดำเนินงานโครงการความร่วมมือป้องกันการทุจริตในการจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ แบบข้อตกลงคุณธรรม การคัดเลือกผู้สังเกตการณ์ และการจัดทำรายงาน ฯ กค. มท 0803.3/ว1292  [ 21 มิ.ย. 2564 ]
การสนับสนุนการดำเนินการของศูนย์อำนวยการขจัดความยากจนและพัฒนาคนทุกช่วงวัยตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ในระดับจังหวัดและระดับต่าง ๆ ด่วนที่สุด กพส. มท 0810.6/ว1233  [ 21 มิ.ย. 2564 ]
แนวทางการจัดหาวัคซีนป้องกันโรคโควิด-19 เพื่อให้บริการประชาชนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ด่วนที่สุด สน.คท. มท 0808.2/ว1287  [ 21 มิ.ย. 2564 ]
การอบรมความรู้เรื่องการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษาผ่านรูปแบบออนไลน์ กศ. มท 0816.3/ว1286 [เอกสารแนบ]  [ 18 มิ.ย. 2564 ]
ขอความอนุเคราะห์ข้อมูลในการติดตามและประเมินผลโครงการเสริมสร้างสวัสดิการทางสังคมให้แก่ผู้พิการหรือทุพพลภาพ ด่วนที่สุด กพส. มท 0810.6/ว1284  [ 18 มิ.ย. 2564 ]
ประกาศรับสมัครคัดเลือกข้าราชการพลเรือนสามัญเพื่อเข้ารับการประเมินบุคคลและผลงานเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งนักวิเคราะห์นโยบายและแผนทรงคุณวุฒิ กจ. มท 0802.3/ว1280 [สิ่งที่ส่งมาด้วย]  [ 18 มิ.ย. 2564 ]
การประชุมผู้อำนวยการกลุ่มงานมาตรฐานการบริหารงานบุคคล ด่วนที่สุด สน.บถ. มท 0809.2/ว1259  [ 18 มิ.ย. 2564 ]
การบูรณาการขับเคลื่อนการส่งเสริมและสนับสนุนการมีส่วนร่วมของเยาวชนในการต่อต้านการทุจริตและประพฤติมิชอบ ด่วนที่สุด กศ. มท 0816.5/ว1276 [สิ่งที่ส่งมาด้วย 1] [สิ่งที่ส่งมาด้วย 2]  [ 18 มิ.ย. 2564 ]
การใช้ลายมือชื่ออิเล็กทรอนิกส์ในการจัดซื้อจัดจ้าง ด่วนที่สุด กค. มท 0803.3/ว1276 [เอกสารแนบ]  [ 18 มิ.ย. 2564 ]
     
     
     
     
 
พช0023.6/ว447 ความรู้เกี่ยวกับพรบ.ข้อมูลข่าวสารของราชการพ.ศ.2540  [ 23 มิ.ย. 2564 ]    
พช 0023.3/ว 3439 ขอประชาสัมพันธ์ช่องทางการเข้าถึงสื่อสร้างเสริมความรอบรู้ด้านสุขภาพในการลดโรคอ้วนในเด็กวัยเรียนวัยรุ่นไทย  [ 23 มิ.ย. 2564 ]    
ที่ พช 0023./ว 3492 การคัดเลือกองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่มีผลการปฏิบัติงานดีเด่น ประจำปี 2564  [ 23 มิ.ย. 2564 ]    
พช 0023.3/ว 449 ขอประชาสัมพันธ์การจัดเวทีส่งเสริมภาคประชาสังคมขับเคลื่อนวาระเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน เรื่อง การจัดการสิ่งแวดล้อม กับการระงับข้อพิพาท เพื่อพัฒนาสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืน เรียน ท้องถิ่นจังหวัดเพชรบูรณ์  [ 23 มิ.ย. 2564 ]    
พช0023.2/ว3502 ประกาศเลื่อนวัน เวลา สถายที่สรรหา ข้าราชการหรือพนักงานส่วนท้องถิ่นให้ดำรงตำแหน่งสายงานผู้บริหาร  [ 23 มิ.ย. 2564 ]    
พช0023.1/ว451 สรุปข้อสั่งการของผู้บริหารในการประชุมประจำเดือนพ.ค.64  [ 23 มิ.ย. 2564 ]    
พช 0023.5/ว 3420 การนำส่งเงินรายได้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  [ 22 มิ.ย. 2564 ]    
พช 0023.5/ว 3421 การโอนเงินภาษีมูลค่าเพิ่มตามพระราชบัญญัติกำหนดแผนและขึ้นตอนการกระจายอำนาจให้แก่ อปท. พ.ศ. 2562 งวดที่ 5 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564  [ 22 มิ.ย. 2564 ]    
ที่ พช 0023.3/ว 3414 ซักซ้อมความเข้าใจเกี่ยวกับแนวปฏิบัติการนับเวลาเรียน การสอนชดเชย การจัดการเรียนรู้ตามหลักสูตร ปีการศึกษา 2564 เเละการอนุมัติการจบการศึกษาภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2563 (หลังวันที่ 15 พฤษภาคม 2564)  [ 22 มิ.ย. 2564 ]    
ที่ พช 0023.3/ว 3419 รายงานการประเมินตนเอง (SAR) ตามมาตรฐานสถานพัฒนาเด็กปฐมวันแห่งชาติ ของสถานศึกษาระดับปฐมวัยสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  [ 22 มิ.ย. 2564 ]    
ที่ พช 0023.3/ว 444 รับสมัครบุคลากรทางการลูกเสือ เข้ารับการฝึกอบรมหลักสูตรลูกเสือช่อสะอาด ประจำปี 2564  [ 22 มิ.ย. 2564 ]    
ที่ พช 0023.3/ว 443 การอบรมเชิงปฏิบัติการโรงเรียรปลอดภัย ครั้งที่ 2  [ 22 มิ.ย. 2564 ]    
พช 0023.5/ว445 รายงานข้อมูลการจัดหาวัคซีนป้องกันโรคโควิด-19  [ 22 มิ.ย. 2564 ]    
พช 0023.3/ว 446 ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์โครงการโมเดลต้นแบบการบริหารจัดการขยะในโรงเรียนตามหลักเศรษฐกิจหมุนเวียน (โครงการถุงนมกู้โลก)  [ 22 มิ.ย. 2564 ]    
พช 0023.4/ว 3389 แจ้งข้อมูลพฤติการณ์ความเสี่ยงการทุจริตและร่ำรวยผิดปกติ ครั้งที่ 1/2564 และขอให้ติดตามและส่งเสริมให้เจ้าหน้าที่ของรัฐในสังกัดปฏิบัติตามมาตรฐานจริยธรรม  [ 21 มิ.ย. 2564 ]    
ที่ พช 0023.3/ว 3347 หลักการจัดส่งนมโรงเรียน เเละเเนวทางการดำเนินงานโครงการอาหารเสริม (นม) โรงเรียน ประจำปีการศึกษา 2564 ในสถานการณ์แพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)  [ 21 มิ.ย. 2564 ]    
ที่ พช 0023.3/ว 441 ประชาสัมพันธ์การเข้าใช้ห้องเรียนออนไลน์ IAD CLASS ฟรี เพื่อส่งเสริมคุรภาพการเรียนการสอนในยุคชีวิตวิถีใหม่  [ 21 มิ.ย. 2564 ]    
พช 0023.4/ว 3400 กฎกระทรวงกำหนดอัตราค่าธรรมเนียมจอดรถในที่จอดรถ ค่าใช้จ่ายในการใช้เครื่องมือบังคับไม่ให้เคลื่อนย้ายรถ ค่าเคลื่อนย้ายในกรณีมีการย้าย และค่าดูแลรักษารถในเขตองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2564  [ 21 มิ.ย. 2564 ]    
พช 0023.3/ว 3401 ขอความอนุเคราะห์จัดส่งข้อมูลให้แก่คณะกรรมาธิการ  [ 21 มิ.ย. 2564 ]    
พช 0023.3/ว 3403 การดำเนินการตามข้อสั่งการจากการประชุมกองอำนวยการน้ำแห่งชาติ ครั้งที่ 2/2564  [ 21 มิ.ย. 2564 ]    
     
     
     
     
 
อบต.บ้านไร่ นัดประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านไร่ สมัยวิสามัญ สมัยที่ 1 ประจำปี พ.ศ. 2564 [ 25 มิ.ย. 2564 ]    อ่าน 0 
อบต.หนองไขว่ [ 24 มิ.ย. 2564 ]    อ่าน 0 
อบต.บ่อรัง แนวปฏิบัติในการป้องกันและเฝ้าระวังโรคโควิด - 19 ของชุมชน [ 24 มิ.ย. 2564 ]    อ่าน 3 
อบต.ชนแดน ฉีดพ่นยาฆ่าเชื้อโรคบริเวณ ธกส.สาขาชนแดน [ 24 มิ.ย. 2564 ]    อ่าน 2 
ทต.วังโป่ง ประกาศ เชิญชวนเสนอราคาเพื่อทำการจัดซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน ชุดโต๊ะอาหารเด็ก [ 24 มิ.ย. 2564 ]    อ่าน 0 
อบต.น้ำก้อ ต่อต้าน คอร์รัปชั่น (การทุจริต) [ 24 มิ.ย. 2564 ]    อ่าน 0 
อบต.ลาดแค ประชาสัมพันธ์ เรื่อง ขอความร่วมมือเผยแพร่ประชาสัมพันธ์การปฏิบัติตามกฎหมายว่าด้วย [ 24 มิ.ย. 2564 ]    อ่าน 4 
อบต.บ้านติ้ว ประกาศ อบต.บ้านติ้ว เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อสรรหา และเลือกสรรเป็นพนักงานจ้างตาม [ 24 มิ.ย. 2564 ]    อ่าน 5 
อบต.บ้านไร่ กองทุนธนาคารวัสดุรีไซเคิลตำบลบ้านไร่ออกรับซื้อวัสดุรีไซเคิลประจำเดือน มิถุนายน 2 [ 24 มิ.ย. 2564 ]    อ่าน 1 
ทต.นางั่ว นายกเทศมนตรีตำบลนางั่ว คณะผู้บริหาร และสมาชิกสภาเทศบาลตำบล นางั่ว เจ้าหน้าที่เทศ [ 24 มิ.ย. 2564 ]    อ่าน 12 
ทม.วิเชียรบุรี เติมน้ำถังภัยแล้งกรณีการประปาส่วนภูมิภาคไม่สามารถจ่ายน้ำได้ [ 24 มิ.ย. 2564 ]    อ่าน 2 
อบต.น้ำร้อน ฉีดพ่นน้ำยาฆ่าเชื้อเพื่อป้องกันเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) วัดอัมพวัน , วัด [ 24 มิ.ย. 2564 ]    อ่าน 73 
อบต.น้ำร้อน ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมตลาดนัดบ้านโคกสำราญ [ 24 มิ.ย. 2564 ]    อ่าน 39 
ทต.วังโป่ง ประกาศ ผู้ได้รับการคัดเลือกเพื่อดำเนินการจัดซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน ชั้นเก็บแฟ้ม แข [ 23 มิ.ย. 2564 ]    อ่าน 0 
ทต.วังโป่ง ประกาศ ผู้ได้รับการคัดเลือกเพื่อดำเนินการจัดซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน โต๊ะหมู่บูชา แข [ 23 มิ.ย. 2564 ]    อ่าน 0 
     
     
     
     
 


อบต.บ้านกลาง จ้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายเชื่อมถนนไร้ฝุ่น บ้านน้ำเลน หมู่ที [ 24 มิ.ย. 2564 ]อบต.ท้ายดง ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 23 มิ.ย. 2564 ]อบต.กันจุ โครงการซ่อมแซมถนนลูกรังภายในหมู่บ้าน และถนนทางการเกษตร หมู่ที่ 14 [ 23 มิ.ย. 2564 ]อบต.กันจุ โครงการก่อสร้างรางระบายน้ำ คสล.ภายในหมู่บ้าน หมู่ที่ 7 [ 23 มิ.ย. 2564 ]อบต.กันจุ ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการซ่อมแซมถนนลูกรังภายในหมู่บ้าน และถนนทางการเกษตร หมู [ 23 มิ.ย. 2564 ]อบต.กันจุ ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างรางระบายน้ำ คสล.ภายในหมู่บ้าน หมู่ที่ 7 ด้ว [ 23 มิ.ย. 2564 ]อบต.กันจุ ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการซ่อมแซมถนนลูกรังภายในหมู่บ้าน และถนนทางการเกษตร หมู [ 23 มิ.ย. 2564 ]อบต.กันจุ ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างรางระบายน้ำ คสล.ภายในหมู่บ้าน หมู่ที่ 7 ด้ว [ 23 มิ.ย. 2564 ]อบต.บ้านกล้วย จ้างเหมาโครงการก่อสร้างถนนคสล. หมู่ที่ ๓ บ้านกล้วย (สายซอยข้างวัดธรรมรัตนารามบ้า [ 23 มิ.ย. 2564 ]อบต.บ้านกล้วย จ้างเหมาโครงการก่อสสร้างถนนคสล. หมู่ที่ ๒ บ้านโคกสำราญ (สายบ้านโคกสำราญ - บ้านเข [ 23 มิ.ย. 2564 ]อบต.ท่าพล ซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 23 มิ.ย. 2564 ]อบต.ระวิง จ้างซ่อมแซมเครื่องถ่ายเอกสาร รหัสครุภัณฑ์ 417-56-0004 (กองคลัง) รายละเอียดการซ่อ [ 23 มิ.ย. 2564 ]อบต.ระวิง จ้างซ่อมแซมไฟฟ้าระบบประปาหมู่บ้าน หมู่ที่7 (คุ้มบ้านยายช่อ) รายละเอียดดังนี้ ตรว [ 23 มิ.ย. 2564 ]อบต.หลักด่าน ซื้อครุภัณฑ์การเกษตร เครื่องสูบน้ำแบบซับเมิตส์ ขนาด 1.5 แรง (พร้อมตู้ควบคุม) จำน [ 23 มิ.ย. 2564 ]อบต.ฝายนาแซง โครงการซ่อมแซมฝายร่องทราย หมู่ที่ ๔ ตำบลน้ำเฮี้ย [ 23 มิ.ย. 2564 ]ทต.วังชมภู จ้างออกแบบจ้างออกแบบโครงการก่อสร้างอาคารสำนักงาน 2 ชั้น ของเทศบาลตำบลวังชมภู จำน [ 23 มิ.ย. 2564 ]อบต.น้ำร้อน จัดซื้อวัสดุไฟฟ้า จำนวน 13 รายการ [ 23 มิ.ย. 2564 ]ทต.ชนแดน ซื้อวัสดุสำนักงาน เพื่อใช้ในงานของกองคลัง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 23 มิ.ย. 2564 ]อบต.วัดป่า ซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ จำนวน ๒ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 23 มิ.ย. 2564 ]อบต.หินฮาว ซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ (กองช่าง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 22 มิ.ย. 2564 ]

     
     
     
 
LINK ที่น่าสนใจ
กระดานสนทนา
 
เงินอุดหนุนเด็ก (13 พ.ค. 2564)    อ่าน 46  ตอบ 1  
เสียภาษี (13 พ.ค. 2564)    อ่าน 44  ตอบ 1  
   
 
OTOP ผลิตภัณฑ์
 
TRAVEL สถานที่สำคัญ
 
 
   

- อยู่ระหว่างรวบรวมข้อมูล สินค้า OTOP -

- อยู่ในระหว่างการรวบรวมข้อมูล แหล่งท่องเที่ยว / สถานที่สำคัญ-
   
 
 
 
  คู่มือประชาชน  
  service  
คู่มือสำหรับประชาชน
ซึ่งจะช่วยอำนวยความสะดวก
ในการติดต่อกับหน่วยงาน
 
Naxsolution
เว็บไซต์เพื่อท้องถิ่นไทย
 
 
การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใส
ในการดำเนินงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
INTEGRITY AND TRANSPARENCY ASSESMENT SYSTEM
 
 
การประเมินประสิทธิภาพองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
LOCAL PERFORMANCE ASSESSMENT
 
 
 
 
 
รับเรื่องร้องเรียน
โทร : 089-892-3799
 
เทศบาลตำบลศาลาลาย อำเภอชนแดน จังหวัดเพชรบูรณ์ 67150
โทรศัพท์ : 056-029-837 โทรสาร : 056-029-837
สงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ.2551 ตามพระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ 2537 เทศบาลตำบลศาลาลาย
จำนวนผู้เข้าชม 4,201,827 เริ่มนับ 25 พ.ค. 2564
จัดทำโดย : NAXsolution.com


นโยบายเว็บไซต์ | นโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล | นโยบายการรักษาความมั่นคงปลอดภัยเว็บไซต์ | แผนผังเว็บไซต์
Version ขั้นต่ำของ Browser IE9 / Firefox 3.5 / Chrome / Safari4 / Opera10