หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
ประกาศจากระบบ e-GP ในเครือข่าย
หน้าหลัก
หน้าหลัก
ข้อมูลหน่วยงาน
ข้อมูลหน่วยงาน
บุคลากร
บุคลากร
ข่าวสาร
ข่าวสาร
แผน
แผน
รายงาน
รายงาน
ระเบียบ
ระเบียบ
บริการประชาชน
บริการประชาชน
สำนักงานเทศบาลตำบลศาลาลาย
ศาสนสถานศูนย์รวมจิตใจของชาวศาลาลาย
ส่งเสริมการศึกษาในชุมชนอย่างทั่วถึง
ทต.ศาลาลาย
อ.ชนแดน จ.เพชรบูรณ์
1
2
3
 
 
 
ศูนย์ดำรงธรรม
รับเรื่องร้องเรียนร้องทุกข์
ตลอด 24 ชม.
 
 
นายอภิชาติ เติมพรเลิศ
นายกเทศมนตรีตำบลศาลาลาย
 
 
 
 
ข่าวสาร
 
 
 
กิจกรรม
กิจการสภา
   
 
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
 
ประกาศผลจัดซื้อจัดจ้าง
 
ประกาศจากระบบ e-GP
 
ยกเลิกประกาศ ประกวดราคาซื้อจัดซื้อครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่งรถบรรทุก(ดีเซล) จำนวน [ 22 ก.ย. 2564 ]   อ่าน 15 
ประกาศเปิดเผยราคากลางประกวดราคาซื้อจัดซื้อครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่งรถบรรทุก (ดีเซ [ 30 ส.ค. 2564 ]   อ่าน 18 
   
 
 
สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน พฤษภาคม พ.ศ. 2564 [ 4 มิ.ย. 2564 ]   อ่าน 22 
สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน เมษายน พ.ศ. 2564 [ 6 พ.ค. 2564 ]   อ่าน 20 
   
 
 


ซื้อวัสดุอาหารเสริมนม จำนวน 3 โรงเรียน ประจำเดือนตุลาคม 2564 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 1 ต.ค. 2564 ]ซื้อวัสดุอาหารเสริมนม จำนวน 3 ศูนย์ ประจำเดือนตุลาคม 2564 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 1 ต.ค. 2564 ]

   
   
 
ข่าวสารภายนอก
 
 
 
 
สำรวจความคิดเห็น
  ท่านต้องการให้ เทศบาลฯ พัฒนาในด้านใดมากที่สุด
  อินเตอร์เน็ตตำบล
  แหล่งน้ำเพื่อการเกษตร
  ไฟฟ้าสาธารณะ
  ตลาดสดเทศบาล
 
     
 
ขอเชิญประชุมหารือแนวทางการขับเคลื่อน การส่งเสริมสนับสนุนการศึกษาระดับอาชีวศึกษา ด่วนที่สุด กศ. มท 0816.3/ว2388 [สิ่งที่ส่งมาด้วย]  [ 18 ต.ค. 2564 ]
กฎกระทรวงกำหนดพัสดุและวิธีการจัดซื้อจัดจ้างพัสดุที่รัฐต้องการส่งเสริมหรือสนับสนุน (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2564 สน.คท. มท 0808.2/ว2384  [ 18 ต.ค. 2564 ]
ขอความร่วมมือแจ้งสถานศึกษาติดตามและสอบถามการใช้จ่ายด้านการศึกษานักเรียนทุนเสมอภาค ด่วนที่สุด กศ. มท 0816.2/ว2396 [สิ่งที่ส่งมาด้วย]  [ 18 ต.ค. 2564 ]
การโอนเงินภาษีมูลค่าเพิ่มตามพระราชบัญญัติกำหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2542 งวดที่ 9/2564 ด่วนที่สุด สน.คท. มท 0808.3/ว2385 [สิ่งที่ส่งมาด้วย]  [ 18 ต.ค. 2564 ]
การโอนเงินจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 งบเงินอุดหนุน เงินอุดหนุนทั่วไปเงินอุดหนุนสำหรับส่งเสริมศักยภาพการจัดการศึกษาท้องถิ่น (ค่าปัจจัยพื้นฐานสำหรับนักเรียนยากจน) ไตรมาสที่ 1 (เดือนตุลาคม-ธันวาคม 2564) ด่วนที่สุด สน.คท. มท 0808.2/18151-18212 [สิ่งที่ส่งมาด้วย]  [ 18 ต.ค. 2564 ]
กฎกระทรวงการดำเนินการจัดการขยะมูลฝอยติดเชื้อร่วมกันระหว่างราชการส่วนท้องถิ่นกับราชการส่วนท้องถิ่นอื่นหรือหน่วยงานของรัฐ พ.ศ. 2564 กสว. มท 0820.2/ว2383 [เอกสารแนบ]  [ 18 ต.ค. 2564 ]
การโอนเงินจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 งบเงินอุดหนุน เงินอุดหนุนทั่วไปเงินอุดหนุนสำหรับสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาตั้งแต่ระดับอนุบาลจนจบการศึกษาขั้นพื้นฐานไตรมาสที่ 1 (เดือนตุลาคม-ธันวาคม 2564) ด่วนที่สุด สน.คท. มท 0808.2/18002-18774 [สิ่งที่ส่งมาด้วย]  [ 18 ต.ค. 2564 ]
การโอนเงินจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 งบเงินอุดหนุน เงินอุดหนุนทั่วไปเงินอุดหนุนสำหรับสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาสำหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ค่าจัดการเรียนการสอนไตรมาสที่ 1 (เดือนตุลาคม-ธันวาคม 2564) ด่วนที่สุด สน.คท. มท 0808.2/18213-18288 [สิ่งที่ส่งมาด้วย]  [ 18 ต.ค. 2564 ]
การโอนเงินจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 งบเงินอุดหนุน เงินอุดหนุนทั่วไปเงินอุดหนุนสำหรับสนับสนุนการบริหารสนามกีฬา ไตรมาสที่ 1 (เดือนตุลาคม-ธันวาคม 2564) ด่วนที่สุด สน.คท. มท 0808.2/17998 [สิ่งที่ส่งมาด้วย]  [ 18 ต.ค. 2564 ]
แนวทางการดำเนินการตามโครงการให้ความช่วยเหลือบรรเทาภาระค่าใช้จ่ายด้านการศึกษาในช่วงการแพร่ระบาดของโรคโควิด ๑๙ ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น สำหรับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่มีสถานศึกษา (ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก) ในสังกัด ด่วนที่สุด กศ. มท 0816.2/ว2379 [สิ่งที่ส่งมาด้วย 1] [สิ่งที่ส่งมาด้วย 2]  [ 15 ต.ค. 2564 ]
กำหนดแบบประกาศรายงานการรับ - จ่ายเงินประจำปีงบประมาณขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ด่วนที่สุด สน.คท. มท 0808.2/ว2378 [สิ่งที่ส่งมาด้วย]  [ 15 ต.ค. 2564 ]
ประกาศหลักเกณฑ์การจัดสรรเงินภาษีและเงินอุดหนุนทั่วไปให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ด่วนที่สุด สน.คท. 0808.3/ว2376  [ 15 ต.ค. 2564 ]
แนวทางปฏิบัติในการจัดทำร่างขอบเขตงาน กรณีหน่วยงานของรัฐกำหนดหลักเกณฑ์การพิจารณาคัดเลือกข้อเสนอ สำหรับการจ้างจัดแสดงนิทรรศการ ด่วนที่สุด สน.คท. มท 0808.2/ว2377  [ 15 ต.ค. 2564 ]
แจ้งปฏิทินการส่งข้อมูลผลการเรียนเฉลี่ยสะสม (GPAX) ปีการศึกษา 2564 ผ่านระบบ GPAX OBEC ของสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน เพื่อใช้ในการคัดเลือกกลางบุคคลเข้าศึกษาในสถาบันอุดมศึกษา ประจำปีการศึกษา 2565 (TCAS 65) ด่วนที่สุด กศ. มท 0816.3/ว2367  [ 15 ต.ค. 2564 ]
แนวทางการเปิดสถานศึกษา (โรงเรียน/วิทยาลัย) ของสถานศึกษาสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID - 19) ด่วนที่สุด กศ. มท 0816.3/ว2375  [ 15 ต.ค. 2564 ]
แจ้งผลิตภัณฑ์และบริการนวัตกรรมในบัญชีนวัตกรรมไทยที่ครบอายุกำหนดสิทธิในการประกาศขึ้นทะเบียนบัญชีนวัตกรรมไทย เดือนกันยายน 2564 สน.คท. มท 0808.2/ว2369 [สิ่งที่ส่งมาด้วย]  [ 15 ต.ค. 2564 ]
แจ้งปรับปรุงข้อมูลบัญชีนวัตกรรมไทย ฉบับเพิ่มเติม เดือนกันยายน 2564 สน.คท. มท 0808.2/ว2368 [สิ่งที่ส่งมาด้วย]  [ 15 ต.ค. 2564 ]
มาตรการดำเนินการเปิดศูนย์พัฒนาเด็กเล็กสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในช่วงสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2564 กศ. มท 0816.4/ว5902  [ 15 ต.ค. 2564 ]
แนวปฏิบัติในการดำเนินงานโครงการอาหารกลางวัน ในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID - 19) ด่วนที่สุด กศ. มท 0816.2/ว2360  [ 14 ต.ค. 2564 ]
การเตรียมความพร้อมการประเมินสมรรถนะนักเรียนมาตรฐานสากล PISA 2022 กศ. มท 0816.3/ว2358  [ 14 ต.ค. 2564 ]
แนวทางปฏิบัติในการรายงานข่าวหรือเหตุการณ์ สล. มท 0801.4/ว2326 [สิ่งที่ส่งมาด้วย 1] [สิ่งที่ส่งมาด้วย 2] [สิ่งที่ส่งมาด้วย 3] [สิ่งที่ส่งมาด้วย 4]  [ 14 ต.ค. 2564 ]
ขอความร่วมมือในการประชาสัมพันธ์ Line Official Teen Club กสธ. มท 0819.2/ว2347  [ 14 ต.ค. 2564 ]
การรายงานเหตุการกระทำความผิดตามมาตรา 92 แห่งพระราชบัญญัติการเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่น พ.ศ. 2562 และเหตุการกระทำความผิดในลักษณะอื่นหรือเหตุการณ์ผิดปกติที่มีผลกระทบต่อการเลือกตั้งสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบล ฯ ด่วนที่สุด กต. มท 0818.4/ว5846  [ 14 ต.ค. 2564 ]
ประกาศวัน เวลา และสถานที่สรรหาข้าราชการหรือพนักงานส่วนท้องถิ่นให้ดำรงตำแหน่งสายงานผู้บริหาร สน.บถ. มท 0809.6/ว122  [ 14 ต.ค. 2564 ]
ขอความร่วมมือประชาสัมพันธ์ การประกวดคลิปวิดีโอ (Viral Clip Video) และคำขวัญ (Slogan) การรณรงค์สร้างกระแสสังคม (งาน Thailand World Antibiotic Awareness Week ปี 2564) กสธ. มท 0819.2/ว2333  [ 14 ต.ค. 2564 ]
     
     
     
     
 
พช0023.1/ว697 แนวทางปฏิบัติในการรายงานข่าวหรือเหตุการณ์(ศปก.สถจ.)  [ 18 ต.ค. 2564 ]    
พช0023.1/ว698 การเผยแพร่ประชาสัมพันธ์เกี่ยวกับการใช้ การชัก การแสดงธงชาติที่เหมาะสม และถูกต้องตามกฎหมาย  [ 18 ต.ค. 2564 ]    
พช0023.3/ว 5736 แนวทางปฏิบัติในการจัดเก็บภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้างจากผู้ครอบครองหรือทำประโยชน์ในพื้นที่ป่าสงวนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ตามพระราชบัญญัติภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง พ.ศ. 2562  [ 18 ต.ค. 2564 ]    
พช0023.3/ว 5732 ขอความร่วมมือดำเนินการตามโครงการเงินอุดหนุนเพื่อการเลี้ยงดูเด็กแรกเกิด  [ 18 ต.ค. 2564 ]    
0023.3/ว 5711 ประกาศกรมควบคุมมลพิษ เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการคัดแยกองค์ประกอบมูลฝอย ณ สถานที่ กำจัดมูลฝอย พ.ศ. 2564  [ 17 ต.ค. 2564 ]    
พช0023.1/ว5681 ขอความร่วมมือและประชาสัมพันธ์ในการเสนอชื่อเพื่อรับการพิจารณาคัดเลือกเข้ารับประทานรางวัลจากพระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าโสมสวลีฯ  [ 15 ต.ค. 2564 ]    
พช 0023.3/ว 5704 การติดตามและประเมินผลการดำเนินการตามโครงการอาสาสมัครบริบาลท้องถิ่น เพื่อดูแลผู้สูงอายุที่มีภาวะพึ่งพิง  [ 15 ต.ค. 2564 ]    
ที่ พช 0023.3/ว 693 การประเมินคุณภาพภายนอก ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564  [ 15 ต.ค. 2564 ]    
พช0023.3/ว 5710 ยกเลิกแบบมาตรฐานถนนผิวจราจรดินซีเมนต์  [ 15 ต.ค. 2564 ]    
ที่ พช 0023.3/ว 694 การอบรมออนไลน์ให้กับครูเเละบุคลากรทางการศึกษา รุ่นที่ 2 โครงการพัฒนาคุรภาพชีวิตตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงเเละการสร้างวินัยทางการเงิน  [ 15 ต.ค. 2564 ]    
พช0023.3/ว 5668 การจัดสรรงบประมาณเงินอุดหนุนทั่วไป โครงการสนับสนุนการจัดสวัสดิการทางสังคมแก่ผู้ด้อยโอกาสทางสังคม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 งวดที่ 1 จำนวน 3 เดือน (เดือนตุลาคม - เดือนธันวาคม 2564)  [ 14 ต.ค. 2564 ]    
พช 0023.2/15193 การแจ้งกำหนดการโครงการประชุมเชิงปฏิบัติพัฒนาครูฯ (กรณีเยียวยา) พ.ศ. 2564  [ 14 ต.ค. 2564 ]    
พช 0023.2/ว 5692 การคัดเลือกผู้แทนผู้ทรงคุณวุฒิ ในคณะกรรมการพนักงานเทศบาลฯ แทนตำแหน่งที่ว่าง  [ 14 ต.ค. 2564 ]    
0023.3/ 15190 ดำเนินการแก้ไขปัญหาขยะปนเปื้อนขยะติดเชื้อ  [ 14 ต.ค. 2564 ]    
พช 0023.5/ว 5694 แจ้งเลขที่เอกสารโอนขายบิลเงินฝากภาษีและค่าธรรมเนียมรถยนต์ ให้แก่ อปท. ประจำเดือนกันยายน 2564 [ แนบ1 ] [ แนบ2 ]  [ 14 ต.ค. 2564 ]    
ที่ พช 0023.3/ว 1 การถ่ายโอนสถานศึกษาขั้นพื้นฐานไปสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ปีการศึกษา 2564  [ 14 ต.ค. 2564 ]    
พช 0023.3/ว 5645 ขอส่งประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง ยกเลิกการใช้ผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐานเป็นองค์ประกอบหนึ่งในการตัดสินผลการเรียนของผู้เรียนที่จบการศึกษาตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551  [ 12 ต.ค. 2564 ]  
ที่ พช 0023.3/ว 685 การจัดทำคู่มือการใช้เกณฑ์อ้างอิงการติดตามการเจริญเติบโตของเด็กอายุ 6-19 ปี  [ 12 ต.ค. 2564 ]  
พช0023.3/ว 5634 การสำรวจและขอรับสนับสนุนงบประมาณในการก่อสร้าง/ปรับปรุง ซ่อมแซมถนนที่อยู่ในความรับผิดชอบของ อปท. ซึ่งได้รับความเสียหายจากอุทกภัย  [ 12 ต.ค. 2564 ]  
พช 0023.5 / ว5643 โครงการสนับสนุนการบริหารจัดการทรัพยากรน้ำเพื่อป้องกันการเกิดอุทกภัย ปี 2564 และบรรเทาปัญหาภัยแล้ง ปี 2564/2565  [ 12 ต.ค. 2564 ]  
     
     
     
     
 
ทต.วังโป่ง ประกาศ ประชาสัมพันธ์ตรวจรับงานจ้าง โครงการปรับปรุงบ้านพักปลัดเทศบาล [ 19 ต.ค. 2564 ]    อ่าน 1 
ทต.บัววัฒนา ประกาศเทศบาลตำบลบัววัฒนา เรื่อง การตรวจรับพัสดุ โครงการซ่อมแซมถนนลูกรังโดย ลงหิ [ 18 ต.ค. 2564 ]    อ่าน 1 
ทต.บัววัฒนา ประกาศเทศบาลตำบลบัววัฒนา เรื่อง การตรวจรับพัสดุ โครงการซ่อมแซมถนนลูกรังโดยลงหินค [ 18 ต.ค. 2564 ]    อ่าน 0 
ทต.วังชมภู นายกเทศมตรีและกองสาธารสุขและสิ่งแวดเทศบาลตำบลวังชมภูร่วมกับคณะกรรมการตลาดเทศบาลต [ 18 ต.ค. 2564 ]    อ่าน 0 
ทต.วังชมภู ประกาศเทศบาลตำบลวังชมภู เรื่อง กำหนดระยะเวลาสำรวจที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง [ 18 ต.ค. 2564 ]    อ่าน 0 
ทต.วังชมภู ประกาศเทศบาลตำบลวังชมภู เรื่อง การสำรวจที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง [ 18 ต.ค. 2564 ]    อ่าน 3 
ทต.วังชมภู ประชาสัมพันธ์การสำรวจข้อมูลที่ดินและสิ่งปลูกสร้างในเขตเทศบาลตำบลวังชมภู ประจำปี [ 18 ต.ค. 2564 ]    อ่าน 1 
อบต.บุ่งน้ำเต้า โครงการให้ความรู้ที่เท่าทันในการกระทำผิดทางการเมืองในระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหา [ 18 ต.ค. 2564 ]    อ่าน 1 
อบต.ชอนไพร กิจกรรมให้ความรู้แก่ผู้สมัครรับเลือกตั้งเสริมสร้างความรู้ความเข้าใจที่ถูกต้องเกี [ 18 ต.ค. 2564 ]    อ่าน 20 
ทม.วิเชียรบุรี ประชุมคณะอนุกรรมการสนับสนุนการจัดบริการดูแลระยะยาวสำหรับผู้สูงอายุที่มีภาวะพึ่งพ [ 18 ต.ค. 2564 ]    อ่าน 0 
อบต.ชอนไพร กิจกรรมให้ความรู้แก่ผู้สมัครรับเลือกตั้งเสริมสร้างความรู้ความเข้าใจที่ถูกต้องเกี [ 18 ต.ค. 2564 ]    อ่าน 101 
อบต.ท้ายดง ประกาศกำหนดหลักเกณฑ์จำนวนครั้งที่ลาหรือมาทำงานสาย [ 18 ต.ค. 2564 ]    อ่าน 0 
อบต.ท้ายดง ข้อบังคับว่าด้วจรรยาข้าราชการองค์การบริหารส่วนตำบลท้ายดง [ 18 ต.ค. 2564 ]    อ่าน 0 
อบต.ท้ายดง มอบหมายการปฏิบัติหน้าที่ของพนักงานส่วนตำบล [ 18 ต.ค. 2564 ]    อ่าน 1 
อบต.ท้ายดง แต่งตั้งพนักงานส่วนตำบลรักษาการในตำแหน่งหัวหน้าฝ่ายส่งเสริมการเกษตร [ 18 ต.ค. 2564 ]    อ่าน 0 
     
     
     
     
 


อบต.ท้ายดง จ้างก่อสร้างโครงการซ่อมสร้างถนนแอสฟัลท์ติก รหัสทางหลวงท้องถิ่น พช.ถ.๕๐-๐๐๑ บ้านว [ 18 ต.ค. 2564 ]อบต.บ้านติ้ว จ้างติดตั้งเครื่องกรองน้ำประปาหมู่บ้าน บ้านผู้ใหญ่หมู่ที่ 12 พร้อมระบบติดตั้ง [ 18 ต.ค. 2564 ]อบต.น้ำร้อน จ้างเหมาก่อสร้างซ่อมแซมเสริมสะพานไม้ หมู่ที่ 8 บ้านไทรงาม [ 18 ต.ค. 2564 ]อบต.น้ำก้อ จ้างเหมาจัดทำตรายาง สำนักปลัด จำนวน ๕ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 18 ต.ค. 2564 ]อบต.น้ำก้อ จ้างเหมาป้ายปิดประกาศเกี่ยวกับการเลือกตั้ง ขนาด 2.40 x 2.00 เมตร โดยวิธีเฉพาะเจา [ 18 ต.ค. 2564 ]อบต.หนองแจง ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์กองช่าง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 15 ต.ค. 2564 ]ทต.พุเตย จ้างเหมาจัดทำอาหารว่างพร้อมเครื่องดื่ม เพื่อรับรองผู้เข้าร่วมการประชุมคัดเลือกค [ 15 ต.ค. 2564 ]อบต.นาป่า จ้างก่อสร้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก รหัสทางหลวงท้องถิ่น พช.ถ. 57-007 สายบ้า [ 15 ต.ค. 2564 ]อบต.นาป่า จ้างก่อสร้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก รหัสทางหลวงท้องถิ่น พช.ถ. 57-017 สายบ้า [ 15 ต.ค. 2564 ]อบต.นาป่า จ้างก่อสร้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก รหัสทางหลวงท้องถิ่น พช.ถ. 57-007 สายบ้า [ 15 ต.ค. 2564 ]อบต.นาป่า จ้างก่อสร้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก รหัสทางหลวงท้องถิ่น พช.ถ. 57-017 สายบ้า [ 15 ต.ค. 2564 ]อบต.บ้านหวาย ซื้อวัสดุก่อสร้าง เพื่อจัดทำป้ายขีดคะแนนในการเลือกตั้งสภาองค์การบริหารส่วนตำบล/น [ 15 ต.ค. 2564 ]ทม.วิเชียรบุรี ซื้อรถตีนตะขาบ ขนาดไม่น้อยกว่า ๑๕๐ แรงม้า เครื่องยนต์ดีเซล ๔ จังหวะ ๖ สูบ จำนวน [ 14 ต.ค. 2564 ]ทม.วิเชียรบุรี จ้างเหมาซ่อมแซมรถยนต์บรรทุกขยะ ทะเบียน ๘๒-๒๖๔๑ เพชรบูรณ์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 14 ต.ค. 2564 ]อบต.หินฮาว ซื้อวัสดุก่อสร้าง (ซ่อมแซมถนนภายในหมู่บ้าน หมู่ที่ 6 บ้านท่าผู) โดยวิธีเฉพาะเจาะ [ 14 ต.ค. 2564 ]อบต.น้ำร้อน จ้างเหมาจัดทำป้ายประชาสัมพันธ์การเลือกตั้ง จำนวน 15 ป้าย [ 14 ต.ค. 2564 ]อบต.น้ำร้อน จัดซื้อเครื่องปรับอากาศพร้อมติดตั้งและรื้อถอน จำนวน 2 เครื่อง (รายละเอียดตามเอ [ 14 ต.ค. 2564 ]อบต.น้ำร้อน จ้างจ้างเหมาจัดทำป้ายประชาสัมพันธ์การเลือกตั้ง จำนวน 15 ป้าย โดยวิธีเฉพาะเจาะ [ 14 ต.ค. 2564 ]อบต.น้ำร้อน ซื้อจัดซื้อเครื่องปรับอากาศพร้อมติดตั้งและรื้อถอน จำนวน 2 เครื่อง (รายละเอียดต [ 14 ต.ค. 2564 ]ทต.นางั่ว จ้างก่อสร้างซ่อมสร้างถนนลาดยางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต พช.ถ. 14-022 แยกทางหลวงหมายเลข [ 14 ต.ค. 2564 ]

     
     
     
 
LINK ที่น่าสนใจ
กระดานสนทนา
 
ต้องการสอบถาม (13 ก.ค. 2564)    อ่าน 31  ตอบ 1  
เงินอุดหนุนเด็ก (13 พ.ค. 2564)    อ่าน 72  ตอบ 1  
เสียภาษี (13 พ.ค. 2564)    อ่าน 69  ตอบ 1  
   
 
OTOP ผลิตภัณฑ์
 
TRAVEL สถานที่สำคัญ
 
 
   

ดอกไม้จันทร์

- อยู่ในระหว่างการรวบรวมข้อมูล แหล่งท่องเที่ยว / สถานที่สำคัญ-
   
 
 
 
  คู่มือประชาชน  
  service  
คู่มือสำหรับประชาชน
ซึ่งจะช่วยอำนวยความสะดวก
ในการติดต่อกับหน่วยงาน
 
Naxsolution
เว็บไซต์เพื่อท้องถิ่นไทย
 
 
การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใส
ในการดำเนินงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
INTEGRITY AND TRANSPARENCY ASSESMENT SYSTEM
 
 
การประเมินประสิทธิภาพองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
LOCAL PERFORMANCE ASSESSMENT
 
 
 
 
 
รับเรื่องร้องเรียน
โทร : 089-892-3799
 
เทศบาลตำบลศาลาลาย อำเภอชนแดน จังหวัดเพชรบูรณ์ 67150
โทรศัพท์ : 056-029-837 โทรสาร : 056-029-837
สงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ.2551 ตามพระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ 2537 เทศบาลตำบลศาลาลาย
จำนวนผู้เข้าชม 5,734,504 เริ่มนับ 25 พ.ค. 2564
จัดทำโดย : NAXsolution.com


นโยบายเว็บไซต์ | นโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล | นโยบายการรักษาความมั่นคงปลอดภัยเว็บไซต์ | แผนผังเว็บไซต์
Version ขั้นต่ำของ Browser IE9 / Firefox 3.5 / Chrome / Safari4 / Opera10